Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-04

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2251/12
Počet listů: 8
V Praze dne 4. července 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 4. července 2012

(27. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a banky ministra zahraničních věcí, ministra zemědělství a guvernéra České národní o aktuální evropské problematice a informace uvedené v písemném podkladu předloženém ministrem pro místní rozvoj a jeho doplňující ústní informace.2.
Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonůč.j. 413/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 483                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Návrh věcného záměru zákona o vojenském letectvíč.j. 407/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 484                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastechč.j. 525/12Vláda projednala materiál předložený ministry životního prostředí a zemědělství a přijala


                       usnesení č. 485                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Vlasty Bohdalové, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 702)č.j. 652/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 486                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 486  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.6.
Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Martina Vacka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 706)č.j. 672/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 487                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 487  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Návrh poslanců Josefa Šenfelda, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704)č.j. 673/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 488                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 488  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínek vlády.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.8.
Stanovisko Ministerstva zemědělství a státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republikyč.j. 358/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem zemědělství za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a generálního ředitele podniku Lesy České republiky, s.p., do 31. srpna 2012 přerušila s tím, že bude materiál doplněn podle zadání vlády.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.
Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/15 Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkovač.j. 396/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 489                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.10.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/12 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republikyč.j. 580/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 490                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.11.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky včetně opatření resortu k zajištění optimálního procesu realizace nového modelu maturitní zkouškyč.j. 518/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 491                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.12.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/13 Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republikyč.j. 471/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 492                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/14 - Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastrukturyč.j. 402/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 493                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtuč.j. 234/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 494                         


Z 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.15.
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemíč.j. 386/12Vláda zevrubně projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 495                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcíč.j. 219/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 496                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.17.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/36 Účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí ke dni 31. prosince 2010č.j. 228/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 497                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.18.
Rizikové operační programy - Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámceč.j. 617/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 498                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.19.
Informace o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHzč.j. 636/12Vláda projednala za účasti předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu a přijala


                       usnesení č. 499                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.20.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12Vláda projednávání materiálu předloženého 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí přerušila s tím, že bude materiál upraven podle zadání vlády a takto upravený materiál bude projednán na jednání schůze vlády dne 18. července 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.21.
Použití části prostředků původně určených na realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva vnitra na rok 2012 na realizaci rekondičního pobytu japonských dětí, pocházejících z oblasti postižené zemětřesením a tsunami a vystavených radioaktivnímu ozářeníč.j. 669/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 500                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.22.
Zpráva o stavu kosmických aktivitč.j. 643/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 501                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.23.
Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Ústeckého kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisůč.j. 650/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 502                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdoPro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři spravedlnosti, dopravy, obrany, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury; hlasování se zdržel 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí.24.
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republikyč.j. 662/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 503                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 503  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.25.
Návrh na změnu statutu a obměnu členů Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnostč.j. 615/12Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání.26.
Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2011č.j. 651/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 504                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.27.
Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska v programovém období let 2009 až 2014č.j. 647/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 505                         


Z 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.28.
Návrh změn ve složení Akreditační komiseč.j. 642/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 506                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.29.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k níč.j. 641/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 507                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.30.
Návrh na obeslání 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2. až 6. července 2012)č.j. 666/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 508                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 508  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.31.
Návrh na obeslání 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Bukurešť, Rumunsko, 6. až 13. července 2012)č.j. 658/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 509                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 509  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.32.
Zpráva o uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Státu Izrael ve dnech 17. a 18. května 2012č.j. 656/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 510                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.33.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 9. února 2011 č. 110, k Harmonogramu činnosti příprav k rozšíření jaderné elektrárny Temelín na léta 2011 a 2012č.j. 683/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 511                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.34.
Informace o plnění realizace Programu Výstavba pražského metrač.j. 649/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 512                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.35.
Návrh na zabezpečení dopravy občanů České republiky a přepravy jejich věcí dopravním letadlem Armády České republiky z Chorvatské republiky ve dnech 24. a 30. června 2012 do České republiky v souvislosti s tragickou dopravní nehodou, k níž došlo dne 23. června 2012 v oblasti Krpani v Chorvatské republiceč.j. 730/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 513                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.36.
Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Myanmaru/Barmyč.j. 725/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 514                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.* * *


Pro informaci:


1.
Analýza vývoje ekonomiky České republiky a její mezinárodní konkurenceschopnosti za rok 2011 (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 665/12


2.
Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky pro léta 2005 až 2013 v roce 2012 (předložil ministr dopravy)č.j. 659/12


3.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc květen 2012 (předložila místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 661/12


4.
Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky realizované v roce 2011 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 634/12


5.
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti (předložil ministr financí)č.j. 664/12


6.
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2011 (předložili předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)č.j. 670/12


7.
Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2011 (předložil ministr dopravy)č.j. 644/12


8.
Informace o činnosti Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 637/12


9.
Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2011 a 2012 (předložil vedoucí Úřadu vlády)č.j. 653/12


10.
Informace o postupu naplňování záměru na řešení problematiky nemovitostí pro diplomatické mise České republiky a Spolkové republiky Německo (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 657/12


11.
Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2011 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 668/12


12.
Informace o průběhu a výsledcích XIII. Konference Organizace spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD XIII) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 655/12


13.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Zpracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu nové budovy zastupitelského úřadu Washington včetně autorského dozoru stavby mimo fází Příprava zakázky a 1. etapa návrhu studie/stavby (bez lokálního partnera) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 632/12


14.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Odstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s., vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)č.j. 654/12


15.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce Úprava Informačního systému veřejných zakázek (IS VZ), zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 639/12


16.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce Provoz, technická podpora a aktualizace číselníku Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 646/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman