Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 497

o nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů ministerstva vnitra vůči přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů ministerstva vnitra vůči přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu s úpravami podle stanoviska Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á

ministru vnitra

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení a předložit je předsedovi vlády k podpisu,

2. vytvořit organizační, personální a materiální předpoklady pro realizaci nařízení vlády uvedeného v bodě I a II/1 tohoto usnesení.

Provedou:

předseda vlády, ministr vnitra

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.