Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 506

o obeslání 85. zasedání Rady ministrů Evropské konference
ministrů dopravy (CEMT)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s obesláním 85. zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy (CEMT), které se uskuteční ve dnech 29. a 30. května 2001 v Lisabonu (dále jen "Zasedání"),

2. s postupem delegace České republiky (dále jen "delegace") na Zasedání uvedeným v části II (Předkládací zpráva) předloženého materiálu;

II. j m e n u j e delegaci na Zasedání ve složení:

vedoucí delegace: Ing. Jaromír S c h l i n g , ministr dopravy a spojů,

členové delegace: Ing. Milada Š m e j k a l o v á , ředitelka kanceláře ministra dopravy a spojů,

Ing. Karel S t e i n e r , zástupce ředitele odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí Ministerstva dopravy a spojů,

Mgr. Petr H r o n , pracovník odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí Ministerstva dopravy a spojů,

Ing. Jan M r á č e k , pracovník odboru vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních organizací Ministerstva zahraničních věcí;

III. u k l á d á ministru dopravy a spojů

1. zajistit postup delegace na Zasedání podle bodu I/2 tohoto usnesení,

2. informovat vládu o průběhu a výsledcích Zasedání.


Provede:
ministr dopravy a spojů