Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 439

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Smlouva"),

2. s tím, že Smlouva nebude vládě po podpisu znovu předkládána;

II. d o p o r u č u j e

prezidentu republiky, aby

1. přenesl na vládu pravomoc ke sjednání Smlouvy,

2. podepsanou smlouvu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. z m o c ň u j e

místopředsedu vlády a ministra financí, aby po přenesení pravomoci podle bodu II/1 tohoto usnesení Smlouvu podepsal s výhradou ratifikace;

IV. p o v ě ř u j e

předsedu vlády, aby Smlouvu po jejím podpisu předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

V. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí, aby

a) odůvodnil sjednání Smlouvy v orgánech Parlamentu České republiky,

b) po vstupu Smlouvy v platnost zabezpečil její provádění,

2. ministru zahraničních věcí, aby provedl na návrh místopředsedy vlády a ministra financí příslušná opatření spojená se vstupem Smlouvy v platnost podle jejího článku 29.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr financí, ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.