Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 431

o nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů s úpravou podle stanoviska Legislativní rady vlády a s upřesněním podle rozhodnutí vlády;

II. u k l á d á

1. ministru vnitra vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení a předložit je předsedovi vlády k podpisu,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, v jejichž oblasti působnosti jsou zřízeny orgány s okresní působnosti, aby řešili důsledky změn hranic okresů podle tohoto usnesení do oblasti státní správy vykonávané jejich úřady,

3. přednostům Okresních úřadů Benešov, Praha-východ, Praha-západ, Nymburk, Kolín, Břeclav a Brno-venkov, aby zajistili

a) majetkové převody související se změnou území okresů,

b) při přípravě rozpočtů na rok 1996 vzali v úvahu nově vymezená území okresů,

c) předání spisových materiálů okresních úřadů týkající se delimitovaných obcí a záležitostí jejich fyzických a právnických osob,

d) zařazení obcí do územních obvodů příslušných pověřených obecních úřadů.

Provedou:

předseda vlády, členové vlády a vedoucí ústředních orgánů státní správy, přednostové Okresních úřadů Benešov, Praha-východ, Praha-západ, Nymburk, Kolín, Břeclav, Brno-venkov

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc.