Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2011 > 2011-07-13

Dodatky nejsou připojeny
Neplatná verze dokumentu - budete přesměrování na aktuální verzi.


V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2252/11
V Praze dne 11. července 2011

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 13. července 2011 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

V případě, že bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bude schůze vlády zahájena 20 minut po jejím skončení.


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh na odvolání a jmenování předsedy Legislativní rady vládyč.j. 731/11Předkládá: místopředsedkyně vlády


3.
Odvolání a jmenování předsedy Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcíč.j. 746/11Předkládá: místopředsedkyně vlády


4.
Přesun problematiky koordinace hodnocení dopadů regulace (RIA) v České republice z Ministerstva vnitra na Úřad vlády České republikyč.j. 738/11Předkládá: místopředsedkyně vlády


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisůč.j. 222/11 - bod 5 schůze vlády 27.4.2011Předkládá: ministr zemědělství


6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 512/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


7.
Návrh nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státuč.j. 523/11Předkládá: ministr zemědělství


8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkouškyč.j. 587/11Předkládá: ministr zdravotnictví


9.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 395)č.j. 681/11Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


10.
Analýza zprůhlednění financování politických stran a politických hnutíč.j. 684/11Předkládá: ministr vnitra


11.
Zpráva o zajištění činnosti a vybavení Celostátní radiační monitorovací sítěč.j. 598/11Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnostK bodům 8 - 9 přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


12.
Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpadyč.j. 702/11Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


13.
Koncepce bydlení ČR do roku 2020č.j. 723/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj


14.
Národní přiřazovací zpráva ČRč.j. 700/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


15.
Analýza slučitelnosti návrhů legislativních změn nezbytných pro přímou volbu starostů v malých obcích ve volbách v roce 2014 s ústavním pořádkem České republikyč.j. 507/11 - bod 8 schůze vlády 2.6.2011Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


16.
Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky (východiska)č.j. 717/11Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


17.
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucíč.j. 656/11Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí


18.
Základní rámec pro Koncepci dokončení reformy veřejné správyč.j. 619/11Předkládá: ministr vnitra


19.
Zpráva o realizaci projektů s dopadem na snižování administrativní zátěže občanůč.j. 698/11Předkládá: ministr vnitra


20.
Zabezpečení výroby a vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji a povolení k pobytu s biometrickými údaji v roce 2011č.j. 673/11Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Analýza možného řešení vzniku elektronického registru přestupkůč.j. 679/11Předkládá: ministr vnitra


22.
Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011-2016č.j. 650/11Předkládá: ministr kultury


23.
Analýza možností závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služebč.j. 732/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj


24.
Plán aktivit cestovního ruchu na roky 2011/2012 a vyhodnocení Konsolidovaného plánu podpory cestovního ruchu za roky 2010/2011č.j. 712/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj


25.
Návrh na účast státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2012č.j. 691/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


26.
Souhlas s prodejem obchodního podílu ve společnosti CTP Invest spol. s r.o.č.j. 666/11Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


27.
Dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133 210 “Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“č.j. 701/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


28.
Pravidla pro výběr kandidátů na funkci soudce Soudního dvora Evropské unieč.j. 617/11- bod 15 schůze vlády 29.6.2011Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


29.
Jmenování soudcůč.j. 690/11Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


30.
Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2011 a výhled na 1. pololetí 2012č.j. 692/11Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

31.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010č.j. 710/11Předkládá: ministr zemědělství


32.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010č.j. 707/11Předkládá: ministr zemědělství


33.
Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2010č.j. 721/11Předkládá: ministr zemědělství


34.
Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s. za rok 2010č.j. 649/11Předkládá: ministr zemědělství


35.
Zpráva o realizaci Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015č.j. 696/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


36.
Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávyč.j. 661/11Předkládá: ministr vnitra


37.
Návrh Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na využití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na potřeby rozšíření reprodukce majetku v kapitoleč.j. 703/11Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


38.
Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010č.j. 689/11Předkládá: ministr vnitra


39.
Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2010č.j. 675/11Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


40.
Vyjmutí projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zjednodušeným vykazováním z limitů mzdové regulaceč.j. 676/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


41.
Žádost o souhlas vlády k užívání vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA s.p., v působnosti Ministerstva obrany, v rámci leteckého výcviku zahraničních osobč.j. 716/11Předkládá: ministr obrany


42.
Poskytnutí peněžního daru vysoké škole Interdisciplinární centrum v Hercliji v Izraeli na ustavení fondu "Masaryk Distinguished Chair"č.j. 677/11Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


43.
Návrh na obeslání 63. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Jersey, Velká Británie, 3. - 15. července 2011)č.j. 727/11Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


44.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Namibijské republiky U. Nujomy v České republice ve dnech 13. - 15. července 2011č.j. 736/11Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


45.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Polské republiky Donalda Tuska v České republice ve dnech 15. - 16. července 2011č.j. 734/11Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


46.
Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Srbské republiky Vuka Jeremiće v České republice dne 25. července 2011č.j. 735/11Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


47.
Informace o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Svobodném a hanzovním městě Hamburk ve dnech 7. - 8. června 2011č.j. 663/11Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2010č.j. 664/11Předkládá: ministr financí2.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010č.j. 662/11Předkládá: guvernér České národní banky3.
Analýza odposlechů a sledování osob a věcí dle trestního řádu za rok 2010č.j. 658/11Předkládá: ministr vnitra4.
Analýza možnosti pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravyč.j. 699/11Předkládá: ministr vnitra5.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc květen 2011č.j. 647/11Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády6.
Průběh a cíle reformy vysokého školstvíč.j. 683/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy7.
Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financíč.j. 667/11Předkládá: ministr financí8.
Zpráva o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Národního strategického referenčního rámce za rok 2010č.j. 713/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj9.
Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období let 2007 - 2013 za období 07/2009 - 06/2011č.j. 674/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj10.
Informace o Národním programu podpory cestovního ruchu - podprogram Cestovní ruch pro všechny za rok 2010 a informace o Národním programu podpory cestovního ruchu na rok 2011č.j. 714/11Předkládá: ministr pro místní rozvoj11.
Analýza důsledků nepřiznání sirotčího důchodu na sociální situaci jednotlivých typů rodin, vč. vyhodnocení právních a finančních dopadů a návrh řešení sociální situace těchto rodinč.j. 680/11Předkládá: ministr práce a sociálních věcí12.
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2010č.j. 704/11Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže13.
Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2010č.j. 719/11Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu14.
Situační zpráva o plnění Aktualizovaného programu podpory environmentálních technologií v České republiceč.j. 724/11Předkládá: ministr životního prostředí15.
Informace o stavu přípravy karetního systému Správy státních hmotných rezerv pro odběr pohonných hmotč.j. 695/11Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv16.
Zavedení "Centrálního registru evidenčních míst podle zákona o střetu zájmů" jako úkolu Usnesení vlády č. 1 ze dne 5. 1. 2011, resp. jím schválené Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, bod 5.1.č.j. 694/11Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády17.
Informace o využití Centrálního systému účetních informací státu pro naplnění programového prohlášení vlády a o zajištění metodické podporyč.j. 687/11Předkládá: ministr financí18.
Zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2010č.j. 733/11Předkládá: ministr životního prostředí19.
Informace o realizaci Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015č.j. 697/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy20.
Posouzení rozpočtu projektu velké infrastruktury CESNETč.j. 685/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy21.
Informace o realizaci certifikací hodnocení odborné způsobilosti služeb v oblasti primární prevence za období září 2010 - květen 2011č.j. 722/11Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy22.
Materiál nelegislativní povahy s návrhem na úpravu tzv. souběhu funkcí v obchodních společnostech a družstvechč.j. 671/11Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády23.
Souhrnná informace za rok 2010 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizincůč.j. 651/11Předkládá: ministr práce a sociálních věcí24.
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnostič.j. 718/11Předkládá: ministr financí25.
Informace o průběhu a výsledcích realizace mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci Gruziič.j. 660/11Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí26.
Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 a 2011 a doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011č.j. 648/11Předkládá: vedoucí Úřadu vlády27.
Informace o plnění opatření přijatých k nápravě a k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/06 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2009"č.j. 668/11Předkládá: ministr práce a sociálních věcí28.
Informace Ministerstva spravedlnosti České republiky o splnění opatření k nápravě v návaznosti na Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/05 "Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti"č.j. 693/11Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády29.
Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/07 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2009č.j. 711/11Předkládá: ministr zemědělství30.
Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/01 - Peněžní prostředky určené k úhradě nákladů intervencí na trhu a vývozních subvencí v rámci společné organizace trhuč.j. 709/11Předkládá: ministr zemědělství31.
Informace o smlouvě č. 110100058 na pořízení 1 kompletu polního servisního pracoviště na opravy pozemní techniky pro jednotky Armády České republiky působící v zahraničních misíchč.j. 729/11Předkládá: ministr obrany32.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Úřadu práce ČR "Pilotní ověření a provoz systému podpory kontrolní činnosti prostřednictvím systému Czech POINT"č.j. 652/11Předkládá: ministr práce a sociálních věcí33.
Informace o průběhu a výsledcích 16. Kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarsko, 16. května – 3. června 2011)č.j. 669/11Předkládá: ministr životního prostředí34.
Informace o průběhu a výsledcích 64. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se konalo ve dnech 16. - 24. května 2011 v Ženevě, Švýcarskuč.j. 730/11Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí35.
Informace o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Spojených státech amerických ve dnech 27. května – 4. června 2011č.j. 659/11Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc