Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-11-30

Dodatek č.1
Neplatná verze dokumentu - budete přesměrování na aktuální verzi.


V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2320/09
V Praze dne 24. listopadu 2009

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 30. listopadu 2009 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Ondřeje Lišky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 952)č.j. 1676/09Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády


3.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 954)č.j. 1677/09Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Návrh poslanců Václava Votavy, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 955)č.j. 1678/09Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvyč.j. 1629/09Předkládá: ministr vnitra


6.
Návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČRč.j. 1597/09 - bod 30 schůze vlády 16.11.2009Předkládá: ministr životního prostředí


7.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008č.j. 1646/09Předkládá: ministr životního prostředí


8.
Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k využívání kamerových a dalších sledovacích systémůč.j. 1628/09Předkládá: ministr pro lidská právaPřizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva


9.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010č.j. 1627/09Předkládá: ministr zemědělství


10.
Návrh na sjednání Statutu zakládajícího Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii (dále jen „Statut“ a „IRENA“)č.j. 1645/09Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


11.
Návrh Statutu Technologické agentury České republikyč.j. 1635/09Předkládá: předseda vlády


12.
Návrh Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovaceč.j. 1581/09 - bod 13 schůze vlády 23.11.2009Předkládá: předseda vlády


13.
Změna usnesení vlády ze dne 29. září 2009 č. 1233 o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíč.j. 1636/09Předkládá: předseda vlády


14.
Návrh nominace zástupce České republiky v Účetním dvoru EU pro období 2010 – 2016č.j. 1652/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

15.
Návrh na přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptákůč.j. 1639/09Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (7. – 18. prosince 2009, Kodaň, Dánsko)č.j. 1637/09Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause a předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 9.-10. listopadu 2009č.j. 1643/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Státní návštěva prezidenta Řecké republiky Karolose Papouliase v České republice ve dnech 2.-4. prosince 2009č.j. 1644/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky, v platném zněníč.j. 1623/09Předkládá: ministr financí


20.
Žádost Města Třeboň o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko, PR Novořecké močály, PR Výtopa Rožmberka, NPR Stará řeka a NPR Velký a Malý Tisý, a to pro použití chemického prostředku VectoBac 12 AS k regulaci larev komárůč.j. 1592/09 - bod 31 schůze vlády 23.11.2009Předkládá: ministr životního prostředí


21.
Přírodní rezervace (PR) Maštale - umístění dvounápravové mobilní buňky na p.č. 629/4 v k.ú. Zderaz, žadatel František Rompotl, Zderaz č.p. 113, 539 44 Prosečč.j. 1630/09Předkládá: ministr životního prostředí


22.
Žádost Rybářství Třeboň a.s. o povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a národních přírodních památek v CHKO Třeboňsko pro rybářské hospodaření na rybnících v maloplošných zvláště chráněných územíchč.j. 1631/09Předkládá: ministr životního prostředí


23.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - umístění nové stavby rodinného domu na pozemku KN p.č. 578 v k.ú. Olešno, žadatel Milan Javanský, Nerudova 463, 276 01 Mělníkč.j. 1632/09Předkládá: ministr životního prostředí


24.
Žádost p. Daniela Waclawka o povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší za účelem vstupu pro fotografováníč.j. 1633/09Předkládá: ministr životního prostředí


25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem pokračování realizace projektu "Revitalizace Bohdanečského rybníka, sekce VI-VIII" na území Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybníkč.j. 1647/09Předkládá: ministr životního prostředí


26.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Váté písky pro umístění stavby „R 305.1 repeater (opakovač) Bzenec“č.j. 1648/09Předkládá: ministr životního prostředí


27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem realizace stavby lávky pro pěší přes Metuji na území Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a I. zóny CHKO Broumovskoč.j. 1649/09Předkládá: ministr životního prostředí


28.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací ke vstupu, vjezdu a provádění výzkumných a monitorovacích prací v územích zařazených do Databanky přirozených lesůč.j. 1650/09Předkládá: ministr životního prostředí


29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d), i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumné botanické činnosti na území Národní přírodní rezervace Čertoryječ.j. 1651/09Předkládá: ministr životního prostředí


30.
Žádost Ing. Pavla Petra, bytem Hamry 83, 539 01 Hlinsko, o změnu platnosti usnesení vlády č. 704 ze dne 9.6.2008, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, a to v souvislosti se stavbou MVE2 ve variantě 5 v k.ú. Hamry a k.ú. Blatno u Hlinskač.j. 1654/09Předkládá: ministr životního prostředí


31.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Magistrát města Plzně vjezd na účelovou komunikaci Horská Kvilda – Výhledy za účelem umožnění přístupu k objektu, údržby a zásobování objektu čp. 9č.j. 1655/09Předkládá: ministr životního prostředí


32.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a CHKO Šumava dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro obchodní firmu David Keliš za účelem zajištění náhradní přepravy při výlukách na železničních tratíchč.j. 1656/09Předkládá: ministr životního prostředí


33.
Přírodní rezervace (PR) Rašeliniště Kaliště - uložení kanalizačního řadu Obce Jihlávka, žadatel Obec Jihlávka, 588 51 Batelovč.j. 1657/09Předkládá: ministr životního prostředí


34.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích za účelem provádění výzkumu v rámci diplomové práceč.j. 1658/09Předkládá: ministr životního prostředí


35.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Richterovy Boudy, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování školícího střediska a dopravy do zaměstnáníč.j. 1659/09Předkládá: ministr životního prostředí


36.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Marii Dědkovou, Pitkovická 92, Čestlice, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti a příjezdu k rekreačnímu zařízeníč.j. 1660/09Předkládá: ministr životního prostředí


37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. Lukáše Malínského, Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitostič.j. 1661/09Předkládá: ministr životního prostředí


38.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 2 písm. b), § 26 odst. 1 písm. c) a i), § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací za účelem provádění studia hmyzu z čeledi Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melsidae a Throscidaeč.j. 1662/09Předkládá: ministr životního prostředí


39.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, a to pro stavbu „Silnice III/50736: Brumov - Návojná“ v úsecích zasahujících do I. zóny CHKOč.j. 1663/09Předkládá: ministr životního prostředí


40.
Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka a Národní přírodní památky Šipkač.j. 1664/09Předkládá: ministr životního prostředí


41.
Žádost manželů Medkových o povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Kodač.j. 1665/09Předkládá: ministr životního prostředí


42.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování rybí obsádkyč.j. 1666/09Předkládá: ministr životního prostředí


43.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Galovské lúky za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů výzkumu entomogamie vstavačovitých; Přírodní rezervace V Podolánkách za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů a Přírodní rezrvace Plané loučky za účelem provádění faunistického průzkumu rodů Jepice (Epheremoptera) a Vážky (Odonata)č.j. 1667/09Předkládá: ministr životního prostředí


44.
Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Kodač.j. 1668/09Předkládá: ministr životního prostředí


45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří, NPR Polanská Niva, PR Bartošovický luh, PR Polanský les, PR Bařiny a PP Meandry Staré Odry uvedených v ustanovení § 26 odst.3 písm.a), v §29 písm. d), v §34 odst.1 písm.b) a v §36 odst.2 zákona pro ČSOP Salamandr, za účelem potlačení invazních rostlinč.j. 1669/09Předkládá: ministr životního prostředí


46.
Přírodní rezervace (PR) Údolí Brtnice - stavba nového venkovního vedení VN v k.ú. Přímělkov a připojení hradu Rokštýn a sousedních objektů k síti elektrické energie, žadatel ELEON, s.r.o., Bílý Kámen 58, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou na základě zmocnění společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějoviceč.j. 1670/09Předkládá: ministr životního prostředí


47.
Źádost spol. Hyalit s.r.o. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16, odst. 1, písm.e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem uspořádání hromadné akce " Výstup na Zhůří proti kouření" na území NP Šumavač.j. 1671/09Předkládá: ministr životního prostředí


48.
Žádost České pošty, s.p. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm.d) a § 26 odst. 1 písm.c) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem vjezdu pěti motorových vozidel na účelové komunikace na území NP a CHKO Šumavač.j. 1672/09Předkládá: ministr životního prostředí


49.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d), i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem výzkumu listonoha jarního ve vybraných maloplošných zvláště chráněných územíchč.j. 1673/09Předkládá: ministr životního prostředí


50.
Přírodní rezervace (PR) Niva Doubravy - stavba rybníka na pozemcích p.č. 718/1 až 718/5 v k.ú, Sobíňov, žadatel Český rybářský svaz, místní organizace Krucemburk, pan Aleš Málek, předseda,bytem 582 62 Sobíňov 176č.j. 1674/09Předkládá: ministr životního prostředí


51.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) zákona pro paní Marcelu Sázavovou, předsedkyni sdružení Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, za účelem stavby "Odkanalizování obcí Hamry, Studnice, Vortová“ v CHKO Žďárské vrchyč.j. 1675/09Předkládá: ministr životního prostředí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Fiskální výhled České republikyč.j. 1617/09Předkládá: ministr financí2.
Zpráva o inflaci/IV 2009č.j. 1625/09Předkládá: guvernér České národní banky3.
Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2008č.j. 1616/09Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí a předseda Energetického regulačního úřadu4.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2009č.j. 1624/09Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Předseda vlády
Ing. Jan F i s c h e r , CSc. , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc