Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-12-14

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2326/09
V Praze dne 10. prosince 2009

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 14. prosince 2009 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 1501/09Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb.č.j. 1319/09Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009č.j. 1653/09Předkládá: ministr financí


5.
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníč.j. 1695/09Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


6.
Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutíč.j. 1704/09Předkládá: ministr vnitra


7.
Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krizeč.j. 1739/09Předkládá: ministr pro místní rozvoj


8.
Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojůč.j. 1724/09Předkládá: ministr dopravy


9.
Koncepce ekonomické regulace letiště Praha – Ruzyněč.j. 1738/09Předkládá: ministr dopravy


10.
Informace o plnění usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2009 č. 1300 ke Zprávě o připravenosti České republiky na možnou další plynovou krizič.j. 1692/09 - bod 9 schůze vlády 7.12.2009Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


11.
Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2010 a příprava střednědobého výhledu jeho financování na léta 2011 až 2015č.j. 1722/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


12.
Návrh na sjednání Dodatku k Mnohostrannému memorandu o porozumění o programu spolupráce NATO E-3A, týkajícího se přistoupení vlády České republiky a Dodatku k Memorandu o porozumění o provozu a zabezpečení sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO, týkajícího se přistoupení vlády České republikyč.j. 1718/09Předkládají: místopředseda vlády a ministr obrany a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2009 a návrh jeho zajištění v roce 2010č.j. 1726/09Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy


14.
Návrhy na jmenování 13 rektorů veřejných vysokých školč.j. 1733/09Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy


C. K projednání bez rozpravy:

15.
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetkuč.j. 1737/09Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Zpráva o účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném neformálním zasedání Evropské rady dne 19. listopadu 2009 v Bruseluč.j. 1730/09Předkládají: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr pro evropské záležitosti


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o plnění Strategie regionálního rozvoje České republikyč.j. 1719/09Předkládá: ministr pro místní rozvoj2.
Informace o vývoji v Programu NATO pro vzdušný průzkum pozemních cílů (Alliance Ground Surveillance - AGS)č.j. 1728/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany3.
Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozuč.j. 1734/09Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Předseda vlády
Ing. Jan F i s c h e r , CSc. , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf