Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1192

o Aktualizovaných Dlouhodobých základních směrech výzkumuV l á d a

I. s c h v a l u j e Aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu, uvedené v příloze tohoto usnesení a v části III materiálu č.j. 1571/06 a upravené podle připomínky vlády (dále jen „Aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu“);

II. u k l á d á

1. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a předsedkyni Rady pro výzkum a vývoj přednostně zabezpečit při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj ty programy a aktivity výzkumu a vývoje, které vycházejí z Aktualizovaných Dlouhodobých základních směrů výzkumu,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, a předsedům Akademie věd České republiky a Grantové agentury České republiky přednostně vycházet při přípravě nových programů a aktivit výzkumu a vývoje z Aktualizovaných Dlouho-dobých základních směrů výzkumu;

III. u r č u j e Aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu jako vládou podporovaná ekonomická odvětví, hospodářské aktivity nebo oblasti (§ 2 odst. 5 písm. c/ nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji).

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy,
předsedové Akademie věd České republiky,
Grantové agentury České republiky
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1192.doc

Přílohy:
w061018a.1192.doc