Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 14

o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663,
k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů
Pardubického kraje, v platném znění, a dalších majetkových změnách
Vláda

I. bere na vědomí přehled využití vybraných administrativních objektů tak, jak je uveden v příloze části II materiálu č.j. 1919/06;

II. mění

1. usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje tak, že se

a) v bodě I/1 uvedeného usnesení slova „orgánů veřejné správy v administrativních budovách, využívaných doposud okresními úřady“ nahrazují slovy „krajů a obcí s rozšířenou působností v administrativních objektech v majetku České republiky“,

b) zrušuje

ba) přílohu č. 1 uvedeného usnesení,

bb) bod II/3 a 4 uvedeného usnesení,

2. usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 46, o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, tak že se zrušují body I/2 a 3 uvedeného usnesení,


3. usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 892, o změně některých usnesení vlády, týkajících se nemovitostí po bývalých okresních úřadech, tak že se zrušuje bod I/2 uvedeného usnesení;

III. schvaluje

1. Zásady dislokace krajů a obcí s rozšířenou působností v administrativních objektech v majetku České republiky, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. prodloužení přechodného období a tím posunutí termínu pro realizaci cílových dislokací stanovených u objektů Vodňanská čp. 329, Prachatice, Politických obětí čp. 128, Frýdek-Místek, Karla Čapka čp.1147/10, Jeseník, nám. T. G. Masaryka čp. 555/16, Přerov, Lautnerova čp. 920/1, Šumperk, Kutnohorská čp. 50/37 F, Kolín, Koupelní čp. 3274/19, Hodonín, Havlíčkova čp. 56, Jičín, Denisova čp. 1073, Jičín, Masarykovo nám. čp. 116/6, Třebíč, Otmarova čp. 82/3, Třebíč, usnesením vlády č. 663, a rovněž u objektů Běhounská čp. 115/55, Brno, Gorkého čp. 60/10, Brno a Derkova čp. 969/3, Nový Jičín, a to do 31. prosince 2007,

3. prodloužení termínu pro realizaci schválených cílových dislokací a vypořádání majetkových poměrů stanovených u objektů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do 31. prosince 2007,

4. nabytí objektu Lihovarská č.p. 1335/9, stojícího na pozemku parc. č. 2167/65 a pozemku parc. č. 2167/65 o výměře 520 m2, zastavěná plocha a nádvoří, část obce Radvanice, k.ú. Radvanice, do vlastnictví České republiky s tím, že příslušný hospodařit s objektem bude Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a objekt se stane sídlem Územního pracoviště Ostrava Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;

IV. ukládá

1. ministru financí

a) předložit ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a po předchozím projednání ve Vládní dislokační komisi vládě ke schválení vypořádání majetkových a dislokačních poměrů u objektů vymezených v bodě III/2 tohoto usnesení, a to nejpozději do 30. listopadu 2007,

b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY2. ministru financí ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předložit vládě informaci o současném stavu spravovaných věcí majetkových s návrhy na urychlení výkonu agend tohoto úřadu,

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy spolupracovat s ministrem financí a s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při realizaci bodu IV/1a tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
generální ředitel Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0014.doc

Přílohy:
w070103a.0014.docw070103b.0014.doc