Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1186

o obeslání 18. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s obesláním 18. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, které se uskuteční ve dnech 30. října až 3. listopadu 2006 v Dillí (dále jen „Zasedání“),

2. se Zásadami postupu delegace České republiky na Zasedání, uvedenými v příloze tohoto usnesení;

II. j m e n u j e delegaci České republiky (dále jen „delegace“) na Zasedání ve složení:

vedoucí delegace:JUDr. Jiří H l a v á č e k , ředitel odboru mnohostranných vztahů Ministerstva životního prostředí, člen Výkonného výboru Mnohostranného fondu pro plnění Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
člen delegace:Ing. Jakub A c h r e r , pracovník odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí, národní kontaktní osoba pro Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu;

III. u k l á d á

1. vedoucímu delegace na Zasedání zajistit postup delegace na Zasedání podle bodu I/2 tohoto usnesení,
2. ministru zahraničních věcí vybavit na návrh ministra životního prostředí delegaci na Zasedání příslušnými plnými mocemi,

3. ministru životního prostředí informovat vládu do 31. prosince 2006 o průběhu a výsledcích Zasedání;

IV. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s vysláním delegace na Zasedání budou hrazeny z rozpočtu vysílajícího resortu.Provedou:

ministři zahraničních věcí,
životního prostředí
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1186.doc

Přílohy:
w061018a.1186.doc