Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 27

ke způsobu personálního a finančního zajištění činnosti vládního tajemníka
pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a
výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky
v Radě Evropské unie včetně vymezení jejich kompetencí
Vláda

I. schvaluje

1. způsob personálního a finančního zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále jen „vládní tajemník“) a výkonného sekretariátu včetně vymezení jejich kompetencí, uvedený v části III materiálu č.j. 1980/06,

2. posílení systemizace Úřadu vlády v souvislosti s plněním funkce vládního tajemníka od 1. ledna 2007 o 20 funkčních míst,

3. celkovou částku finančních prostředků potřebných pro zajištění činnosti vládního tajemníka a výkonného sekretariátu v roce 2007 ve výši 45 130 tis. Kč;

II. ukládá

1. vedoucímu Úřadu vlády zajistit prostory včetně technického vybavení pro výkon činnosti vládního tajemníka a jeho výkonného sekretariátu,

2. ministru financí

a) převést v lednu 2007 na základě žádosti o rozpočtové opatření finanční prostředky ve výši 45 130 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa rozpočtované pro účely příprav na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie do kapitoly Úřadu vlády pro zajištění činnosti vládního tajemníka a výkonného sekretariátu pro rok 2007,b) převést do 31. ledna 2007 na základě žádosti o rozpočtové opatření ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, určené pro potřeby příprav na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2007, podle přílohy tohoto usnesení,

3. vládnímu tajemníkovi ve spolupráci s ministrem financí

a) připravit a vládě do 28. února 2007 předložit návrh personálního posílení ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy pro rok 2007 v souvislosti s přípravami předsednictví České republiky v Radě Evropské unie včetně návrhu převedení příslušných finančních prostředků do rozpočtů kapitol z kapitoly Všeobecná pokladní správa, na základě přehodnocení požadavků ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy a v souladu s předpoklady celkového čerpání prostředků rozpočtu předsednictví pro rok 2007,

b) připravit a vládě do 31. května 2007 předložit návrh finančního a personálního zabezpečení příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2008 a výhled finančního a personálního zabezpečení realizace předsednictví v roce 2009,

c) vyhodnotit do 30. června 2007 průběh financování příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v 1. pololetí roku 2007 a navrhnout úpravy tohoto finančního zabezpečení a personálního zajištění pro 2. pololetí 2007,

4. vládnímu tajemníkovi vyhodnotit a vládě do 30. června 2007 předložit zprávu o průběhu koordinační činnosti vládního tajemníka a jeho výkonného sekre-tariátu a dále předkládat vládě toto vyhodnocení s půlroční periodicitou.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
vládní tajemník pro přípravu
předsednictví České republiky
v Radě Evropské uniePředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0027.doc

Přílohy:
w070103a.0027.doc