Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1181

o Postupu ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů
hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci
systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků
V l á d a

I. s c h v a l u j e Postup ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků, uvedený v příloze tohoto usnesení;

II. z r u š u j e

1. usnesení vlády ze dne 4. června 2003 č. 554, o Systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků ústředními správními úřady,

2. usnesení vlády ze dne 12. května 2004 č. 459, ke Zprávě o vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hlavního města Prahy v letech 2002 a 2003;

III. u k l á d á

1. ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, jejichž jimi řízená ministerstva a jiné ústřední správní úřady jsou podle zvláštních zákonů příslušné k dozoru a kontrole územních samosprávných celků

a) postupovat při výkonu dozoru a výkonu kontroly podle bodu I tohoto usnesení,

b) provádět kontroly krajů a hlavního města Prahy na základě Plánu kontrol krajů a hlavního města Prahy na příslušné kontrolní období,
c) zaslat ministru vnitra a informatiky vždy do 15. února každého kalendářního roku následujícího po příslušném kontrolním období informaci obsa-hující výsledky kontrol provedených ve vlastní působnosti,

2. ministru vnitra a informatiky

a) zpracovávat počínaje 15. prosincem 2007 Plán kontrol krajů a hlavního města Prahy pro rok 2008 a 2009 a každé následující dvouleté období, a to vždy ke dni 15. prosince před zahájením příslušného dvouletého období,

b) předkládat vládě vyhodnocení výsledků kontrol krajů a hlavního města Prahy vždy do 30. dubna kalendářního roku následujícího po období, na které byl zpracován Plán kontrol krajů a hlavního města Prahy,

c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

3. ředitelům krajských úřadů, řediteli Magistrátu hlavního města Prahy a tajemníkům územně členěných statutárních měst postupovat při výkonu dozoru a výkonu kontroly přenesené působnosti obcí podle bodu I tohoto usnesení.Provedou:

ministři,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů,
ředitelé krajských úřadů a
Magistrátu hlavního města Prahy,
tajemníci statutárních měst

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních městPředseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1181.doc

Přílohy:
w061018a.1181.pdf