Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 4

ke Zprávě o realizaci jednotlivých koncepčních opatření
Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením
Vláda

I. bere na vědomí Zprávu o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (dále jen „Koncepce“), obsaženou v části III materiálu č.j. 1952/06

II. ukládá

1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ministrům dopravy, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministrům zdravotnictví, vnitra a informatiky a kultury, aby ve své legislativní, řídící, metodické a organizační činnosti dotýkající se potřeb občanů se zdravotním postižením vycházeli z Koncepce a pokračovali v realizaci jednotlivých koncepčních opatření s tím, že finanční zabezpečení realizace jednotlivých opatření budou zajišťovat v rámci možností státního rozpočtu daných výdajovými rámci jejich rozpočtových kapitol,

2. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat a vládě do 31. prosince 2007 předložit právní úpravu systému ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením,

3. ministru pro místní rozvoj analyzovat příčiny nedodržování právních předpisů ukládajících bezbariérové užívání staveb a do 31. prosince 2007 navrhnout vládě účinná opatření, která jednoznačně stanoví institucionální zajištění odpovědnosti za dodržování požadavku na bezbariérové užívání staveb,
4. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit vládě do 31. prosince 2008 zprávu o jednotlivých koncepčních opatřeních obsažených v Koncepci, realizovaných v letech 2007 - 2008.Provedou:

místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí a
výkonný místopředseda Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany,
ministři dopravy,
pro místní rozvoj,
průmyslu a obchodu,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
ministři zdravotnictví, vnitra a informatiky,
kulturyPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0004.doc

Přílohy: