Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-02-21

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 21. února 2007 č. 169

k Informaci o strategii vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru
pro rok 2007
Vláda

I. bere na vědomí

1. Informaci ke strategii vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007, obsaženou v části III materiálu č.j. V45/2007,

2. výdaje spojené s dokončením přípravy České republiky podle bodu I/1 tohoto usnesení, a to v předpokládané výši 516,691 mil Kč;

II. schvaluje

1. Strategii vlády České republiky v oblasti do zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007, obsaženou v kapitole 3, části III, materiálu č.j. V45/2007 (dále jen „Strategie“),

2. Projekt SISone4all, obsažený v části V materiálu č.j. V45/2007,

3. uvolnění finančních prostředků ve výši 280,951 mil. Kč na financování úkolů souvisejících s realizací projektu uvedeného v bodě II/2 tohoto usnesení z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní rezerva, položky Vládní rozpočtová rezerva, na pokrytí nákladů souvisejících s realizací Strategie, a to do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra pro rok 2007;

III. souhlasí s úhradou podílu České republiky na nákladech souvisejících s rozšířením SIS 1+ o nové členské státy, a to Ministerstvem vnitra v předpokládané výši 232 tis. EUR;

IV. ukládá

1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a řediteli Bezpečnostní informační služby dokončit přípravy na vstup do schengenského prostoru a postupovat v souladu se Strategií,

2. ministru financí uvolnit finanční prostředky podle bodu II/3 tohoto usnesení,

3. ministru vnitra a informatiky

a) provést v průběhu roku 2007 úhradu podílu podle bodu III tohoto usnesení a informovat vládu o případné změně tohoto podílu,

b) realizovat požadavek na dofinancování částky 187,740 mil. Kč podle skutečné potřeby, a to z rozpočtu (rezervního fondu) Ministerstva vnitra v letech 2007 a 2008,

c) předložit vládě do 31. března 2007

ca) Zprávu o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis,

cb) Národní plán řízení ochrany státních hranic České republiky,

cc) materiál týkající se informační kampaně ke vstupu České republiky do schengenského prostoru,

cd) materiál týkající se dokončení přípravy Policie České republiky na Schengen,

ce) materiál týkající se úpravy hraničních přechodů České republiky na podmínky Schengenu,

d) průběžně informovat vládu o vývoji schengenského hodnocení nových členských států s dopadem na Strategii,

4. řediteli Bezpečnostní informační služby zpracovat a předložit vládě analytický materiál ke vstupu České republiky do schengenského prostoru se zaměřením na možná bezpečnostní rizika a ministru vnitra a informatiky zadat úkol řediteli Úřadu pro zahraniční styky a informace podílet se na zpracování uvedeného materiálu;
V. doporučuje předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů předložit prostřednictvím ministra vnitra a informatiky vládě do 31. března 2007 materiál týkající se specifikace finančních prostředků souvisejících s realizací Strategie při výkonu dozorových působností Úřadu pro ochranu osobních údajů.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
ředitel Bezpečnostní informační služby


Na vědomí:

předseda Úřadu pro ochranu
osobních údajů,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070221.0169.doc

Přílohy: