Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1187

k návrhu na účast delegace České republiky, vedené prezidentem republiky,
na neformálním zasedání Evropské unie dne 20. října 2006 v Lahti
V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že se delegace České republiky, vedená prezi-dentem republiky Václavem Klausem, zúčastní neformálního zasedání Evropské unie, které se uskuteční dne 20. října 2006 v Lahti;

II. s o u h l a s í s tím, že náklady spojené s účastí uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou v celkovém rozsahu do osmi osob hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí z rozpočtových prostředků rezervovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, položce určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:

ministr zahraničních věcí
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1187.doc

Přílohy: