Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-04-25

Dodatky nejsou připojeny
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2234/07
V Praze dne 18.04.2007

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 25. dubna 2007 v 19.30 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 
B. Kprojednání s rozpravou:


2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetímč.j. 31/07 - předběžně rozesláno dne: 12.01.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 16.4.2007Předkládá: ministr spravedlnosti

 


3.

Návrh zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy a o změně některých zákonůč.j. 1878/06 - předběžně rozesláno dne: 12.12.2006; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 11.4.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


4.

Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správěč.j. 1720/06 - předběžně rozesláno dne: 10.11.2006; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 11.4.2007Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého bánského úřadu
Přizván: R. Makarius, předseda Českého bánského úřadu

 


5.

Návrh nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzdušíč.j. 166/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 18.4.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


6.

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správyč.j. 377/07 - předběžně rozesláno dne: 28.03.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 16.4.2007Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


7.

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006č.j. 503/07 - předběžně rozesláno dne: 13.04.2007Předkládá: ministr financí

 


8.

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2007č.j. 490/07 - bod 9 schůze vlády 18.4.2007Předkládá: ministr financí

 


9.

Návrh na snižování počtu zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročněč.j. 501/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: ministr financí

 


10.

Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou za rok 2006č.j. 520/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

K bodům 10 a 11 přizvána:
D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 


11.

Zpráva o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2006č.j. 456/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 


12.

Návrh na zajištění spolupráce ústředních orgánů státní správy se zástupci podnikatelských organizací pro oblast podnikatelského prostředíč.j. 502/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


13.

Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu a její implementaceč.j. 522/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


14.

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006, včetně priorit na rok 2007č.j. 466/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


15.

Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006č.j. 507/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: předseda vlády

 


16.

Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2007č.j. 547/07 - materiál připojenPředkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


17.

Komplexní analýza k záměru převzít Českou republikou vedoucí roli v PRT v Afghánistánu v rámci operace NATO ISAF a návrh doporučeníč.j. 513/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


18.

Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a léta následujícíč.j. 509/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


19.

Řešení staré ekologické zátěže způsobené s.p. KAZETO a uvolnění finančních prostředků z privatizačních zdrojů dle zákona č. 178/2005 Sb., § 5 odst. 3 písm. c) bod 3) ve výši max. 70 mil. Kč.č.j. 500/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: ministr financí

 


20.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2007č.j. 544/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

 

C. K projednání bez rozpravy:


21.

Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČRč.j. 497/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: ministr financí

 


22.

Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2006č.j. 505/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: předseda vlády

 


23.

Návrh usnesení vlády České republiky o vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, Pavlíkov a Slabce o stanovení městysič.j. 498/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


24.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 546/07 - materiál připojenPředkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


25.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informacíč.j. 538/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládájí: předseda vlády a ministr zahraničních věcí


26.

Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v Montevideuč.j. 496/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí

 


27.

Návrh na obeslání 15. Světového meteorologického kongresu (7. - 25. května 2007, Ženeva)č.j. 537/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

 


28.

Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Ruské federaci ve dnech 26. až 30. dubna 2007č.j. 511/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


29.

Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Vídni dne 26. března 2007č.j. 510/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


30.

Oficiální návštěva předsedy vlády Makedonie/F.Y.R.O.M. Nikoly Gruevského v České republice dne 30. dubna 2007č.j. 512/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


31.

Národní přírodní rezervace (NPR) Oblík v CHKO České středohoří - vstup a sběr rostlin za účelem zpracování diplomové práce studentky 3.ročníku Přírodovědecké fakulty UK Praha Pavly Stodolové na téma "Rzi v rostlinných společenstvech Oblíku", žadatel Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK Prahač.j. 525/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


32.

Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem revitalizace Zvěřínského potokač.j. 526/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


33.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikacíč.j. 527/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


34.

Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu NP a CHKO Šumava k změně stávajícího vodního režimu, umisťování nových staveb na území I. zón ochrany přírody a k vstupu mimo značené turistické cesty v rámci "Programu revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů".č.j. 528/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


35.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., pro pana prof. RNDr. Miroslava Bartáka, CSc. z České zemědělské univerzity, a to pro vjezd motorového vozidla na Lysou horu za účelem realizace výzkumu řádu Dvoukřídlýchč.j. 529/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


36.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Plané loučky v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a to za účelem výzkumu společenstva obojživelníků v rámci diplomové práceč.j. 530/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


37.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., pro MěÚ Valašské Klobouky, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v zařizovacím obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky, na území CHKO Bílé Karpatyč.j. 531/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá:
místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pro realizaci akce "Tůně v Medonosích"č.j. 532/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


39.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a b) zákona 114/1992 Sb. pro Radioklub OK2KDJ Frenštát p. R., a to za účelem vjezdu motorových vozidel a táboření na kótě Radhošť a Vysoká v rámci účasti na národních a mezinárodních radioamatérských závodechč.j. 533/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a CHKO Jizerské horyč.j. 534/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


41.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm b) a § 26 odst. 2 písm a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem za účelem stavby 2. etapy cyklostezky "Po stopách českých králů"č.j. 535/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


42.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro MěÚ Luhačovice, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v zařizovacím obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice, na území CHKO Bílé Karpatyč.j. 536/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


43.

Národní přírodní rezervace (NPR) Novozámecký rybník - žádost o vstup v rámci realizace projektu "Reintrodukce husy velké (Anser anser) na Českolipsku", žadatel Michal Podhrazský, Poštovní 909, 432 01 Kadaň, předseda ČSOP Kadaň "Zelená stopa"č.j. 543/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé 
* * *

Pro informaci:


1.

Zpráva o plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost za 4. čtvrtletí 2006č.j. 508/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


2.

Dokončení přípravy Policie České republiky na plné zapojení do schengenské spolupráceč.j. 504/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


3.

Informace ze zasedání Rady EU ministrů dopravy, telekomunikací a energetiky (část doprava), které se uskutečnilo dne 22.03.2007č.j. 519/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr dopravy

 


4.

Informace o účasti delegace ČR vedené prezidentem republiky Václavem Klausem na neformálním summitu EU v Berlíně ve dnech 24. – 25. března 2007 při příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluvč.j. 514/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


5.

Informace o průběhu oficiální návštěvy předsedy vlády v Maďarské republice ve dnech 29.-30. března 2007č.j. 517/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


6.

Informace o průběhu a výsledcích cesty delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání ministrů zahraničních věcí EU-ASEAN v Norimberku ve dnech 14. a 15. března 2007č.j. 545/07 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


7.

Informace o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Berlíně dne 29. března 2007 a o účasti na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí členských států EU ve dnech 30.-31. března 2007 v Brémáchč.j. 518/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


8.

Informace o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády Dánského království A. F. Rasmussena v České republice dne 24. března 2007č.j. 516/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


9.

Informace o pracovní návštěvě spolkového prezidenta Spolkové republiky Německo Horsta Köhlera v České republice dne 28. března 2007č.j. 515/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 
1. místopředseda vlády
Jiří Č u n e k , v. r.
 


Přílohy: 3

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf