Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-04-25

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2235/07
Počet listů: 9
V Praze dne 25. dubna 2007
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 25. dubna 2007

(16. schůze)
Schůzi řídil předseda vlády.1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


Vláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí, ministra spravedlnosti a dále informace obsažené v písemném pokladu předloženém 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj o aktuální evropské problematice.

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím


č.j. 31/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala

usnesení č. 431


s tím, že budou posouzeny připomínky ministra financí k části dvacáté první návrhu zákona - Změna zákona o správě daní a poplatků a k části dvacáté třetí návrhu zákona - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.


3.

Návrh zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy a o změně některých zákonů


č.j. 1878/06
Vláda projednávání materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí přerušila.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.4.

Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě


č.j. 1720/06
Vláda projednala za účasti předsedy Českého báňského úřadu materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu a přijala

usnesení č. 432


s tím, že bude do návrhu zákona doplněna novela § 38 odst. 1 písm. a) podle připomínky ministra průmyslu a obchodu a bude navržena účinnost této změny dnem 1. ledna 2009, dále novela § 25d odst. 5 podle připomínky ministra vnitra a informatiky a dále s tím, že bude návrh zákona upraven podle připomínky ministra financí, upřesněné ministrem a předsedou Legislativní rady vlády (vypuštění celních orgánů).

Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.


5.

Návrh nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší


č.j. 166/07
Vláda projednávání materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 16. května 2007 po provedeném zúženém připomínkového řízení.


Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.

6.

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy


č.j. 377/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 433.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

7.

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006


č.j. 503/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 434.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

8.

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2007


č.j. 490/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 435.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.
9.

Návrh na snižování počtu zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně


č.j. 501/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 436.


Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.
10.

Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2006


č.j. 520/07
Vláda zevrubně projednala za účasti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost materiál předložený předsedou vlády a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přijala

usnesení č. 437.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.
11.

Zpráva o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2006


č.j. 456/07
Vláda zevrubně projednala za účasti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přijala

usnesení č. 438.


Pro přijetí bodu I uvedeného usnesení hlasovalo z 18 přítomných členů vlády 14 a proti 1, pro přijetí bodu II a III uvedeného usnesení hlasovalo z 18 přítomných členů vlády 18.


12.

Návrh na zajištění spolupráce ústředních orgánů státní správy se zástupci podnikatelských organizací pro oblast podnikatelského prostředí


č.j. 502/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 439.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

13.

Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu a její implementace


č.j. 522/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 440.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

14.

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 včetně priorit na rok 2007


č.j. 466/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 441.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.
15.

Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006


č.j. 507/07
Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala

usnesení č. 442.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

16.

Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2007


č.j. 547/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

usnesení č. 443.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

17.

Komplexní analýza k záměru převzít Českou republikou vedoucí roli v PRT v Afghánistánu v rámci operace NATO ISAF a návrh doporučení


č.j. 513/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 444.


Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.


18.

Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a léta následující


č.j. 509/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 445.


Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.
19.

Řešení staré ekologické zátěže způsobené s.p. KAZETO a uvolnění finančních prostředků z privatizačních zdrojů podle zákona č. 178/2005 Sb., § 5 odst. 3 písm. c) bodu 3 ve výši max. 70 mil. Kč


č.j. 500/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 446.


Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.

20.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2007


č.j. 544/07
Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala

usnesení č. 447.


Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.

21.

Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR


č.j. 497/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 448.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.
22.

Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2006


č.j. 505/07
Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala

usnesení č. 449.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.
23.

Návrh usnesení vlády České republiky o vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, Pavlíkov a Slabce o stanovení městysi


č.j. 498/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 450.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.24.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky


č.j. 546/07
Vláda projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 451.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.25.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací


č.j. 538/07
Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 452.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.


26.

Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v Montevideu


č.j. 496/07
Vláda projednala materiál předložený ministry financí a zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 453.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.
27.

Návrh na obeslání 15. Světového meteorologického kongresu (7. - 25. května 2007, Ženeva)


č.j. 537/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 454.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.
28.

Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Ruské federaci ve dnech 26. až 30. dubna 2007


č.j. 511/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 455.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.
29.

Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Vídni dne 26. března 2007


č.j. 510/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 456.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

30.

Oficiální návštěva předsedy vlády Makedonie/F.Y.R.O.M. Nikoly Gruevského v České republice dne 30. dubna 2007


č.j. 512/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 457.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.31.

Národní přírodní rezervace (NPR) Oblík v CHKO České středohoří - vstup a sběr rostlin za účelem zpracování diplomové práce studentky 3. ročníku Přírodovědecké fakulty UK Praha Pavly Stodolové na téma "Rzi v rostlinných společenstvech Oblíku", žadatel doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK Praha


č.j. 525/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 458.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.32.

Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem revitalizace Zvěřínského potoka


č.j. 526/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 459.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.


33.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací


č.j. 527/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 460.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.34.

Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu NP a CHKO Šumava k změně stávajícího vodního režimu, umisťování nových staveb na území I. zón ochrany přírody a k vstupu mimo značené turistické cesty v rámci "Programu revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů".


č.j. 528/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 461.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.35.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., pro prof. Miroslava Bartáka, CSc. z České zemědělské univerzity, a to pro vjezd motorového vozidla na Lysou horu za účelem realizace výzkumu řádu Dvoukřídlých


č.j. 529/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 462.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.


36.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Plané loučky v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, a to za účelem výzkumu společenstva obojživelníků v rámci diplomové práce


č.j. 530/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 463.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.37.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., pro MěÚ Valašské Klobouky, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v zařizovacím obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky, na území CHKO Bílé Karpaty


č.j. 531/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 464.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pro realizaci akce "Tůně v Medonosích"


č.j. 532/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 465.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

39.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a b) zákona č. 114/1992 Sb. pro Radioklub OK2KDJ Frenštát p. R., a to za účelem vjezdu motorových vozidel a táboření na kótě Radhošť a Vysoká v rámci účasti na národních a mezinárodních radioamatérských závodech


č.j. 533/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 466.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a CHKO Jizerské hory


č.j. 534/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 467.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.
41.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem stavby 2. etapy cyklostezky "Po stopách českých králů"


č.j. 535/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 468.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

42.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro MěÚ Luhačovice, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v zařizovacím obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice, na území CHKO Bílé Karpaty


č.j. 536/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 469.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.43.

Národní přírodní rezervace (NPR) Novozámecký rybník - žádost o vstup v rámci realizace projektu "Reintrodukce husy velké (Anser anser) na Českolipsku", žadatel Michal Podhrazský, Poštovní 909, 432 01 Kadaň, předseda ČSOP Kadaň "Zelená stopa"


č.j. 543/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 470.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.


44.

Pozice vlády České republiky v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie


č.j. 576/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády pro evropské záležitosti a přijala

usnesení č. 471.


Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.45.

Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála


č.j. 569/07
Vláda projednávání materiálu předloženého předsedou vlády přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 2. května 2007 po doplnění materiálu podle zadání vlády.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16 a proti nikdo.
46.

Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora


č.j. 570/07
Vláda projednávání materiálu předloženého předsedou vlády přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 2. května 2007 po doplnění materiálu podle zadání vlády.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16 a proti nikdo.
47.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny a I. a II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko za účelem asanace dřeva napadeného kůrovcem


č.j. 557/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 472.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.


48.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., pro kolektiv radioamatérů OK2KFM Frýdek - Místek, a to za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci vedoucí na vrchol Lysé hory a na účelovou komunikaci vedoucí z Čeladné na Smrk k lovecké chatě Hubertka v rámci účasti na národních a mezinárodních radioamatérských závodech


č.j. 565/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 473.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.* * *


Pro informaci:1.

Zpráva o plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost za 4. čtvrtletí 2006 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj)


č.j. 508/07


2.

Dokončení přípravy Policie České republiky na plné zapojení do schengenské spolupráce (předložil ministr vnitra a informatiky)


č.j. 504/07


3.

Informace ze zasedání Rady EU ministrů dopravy, telekomunikací a energetiky (část doprava), které se uskutečnilo dne 22.3.2007 (předložil ministr dopravy)


č.j. 519/07


4.

Informace o účasti delegace ČR, vedené prezidentem republiky Václavem Klausem, na neformálním summitu EU v Berlíně ve dnech 24. – 25. března 2007 při příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 514/07


5.

Informace o průběhu oficiální návštěvy předsedy vlády v Maďarské republice ve dnech 29.-30. března 2007 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 517/07


6.

Informace o průběhu a výsledcích cesty delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání ministrů zahraničních věcí EU-ASEAN v Norimberku ve dnech 14. a 15. března 2007 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 545/07


7.

Informace o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Berlíně dne 29. března 2007 a o účasti na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí členských států EU ve dnech 30.-31. března 2007 v Brémách (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 518/07


8.

Informace o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády Dánského království A. F. Rasmussena v České republice dne 24. března 2007 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 516/07


9.

Informace o pracovní návštěvě spolkového prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice dne 28. března 2007 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 515/07


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Zapsal:JUDr. Richard Ulman