Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-02-22

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 22. února 2006 č. 178

o harmonizaci Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky
na léta 2004 až 2008 s Národní inovační politikou a dalšími
relevantními dokumenty České republiky a Evropské unie
V l á d a

I. s c h v a l u j e harmonizaci Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 až 2008 s Národní inovační politikou a dalšími relevantními dokumenty České republiky a Evropské unie, tak, jak je uvedeno v části III a IV materiálu č.j. 199/06;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a předsedovi Akademie věd České republiky zohlednit harmonizaci uvedenou v bodě I tohoto usnesení v připravovaných resortních koncepčních a programových dokumen-tech v oblasti výzkumu a vývoje,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády pro ekonomiku a vládě do 28. února 2008 předložit návrh Národního programu výzkumu III, který bude vycházet z Dlouhodobých základních směrů výzkumu,

3. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy informovat vládu do 30. červ- na 2006 o průběhu Národního programu výzkumu I,

4. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou vlády


pro ekonomiku a vládě do 29. prosince 2006 předložit návrh na přístup České republiky k Doporučení Evropské komise o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
předseda Akademie věd
České republiky
Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060222.0178.doc

Přílohy: