Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1997 > 1997-09-25

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. září 1997 č. 584

k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1998

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 obsažený v části C předloženého materiálu s úpravami podle připomínek vlády,

2. návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1998 podle tabulek l až 15 obsažených v části G předloženého materiálu, upravených podle připomínek vlády;

II. p r o d l u ž u j e platnost přílohy usnesení vlády z 20. září 1995 č. 530, o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, “Postup výpočtu výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a s výplatou dávek důchodového pojištění k 31. prosinci 1996”, a to i pro rok 1998 s tím, že m ě n í

1. bod 1 této přílohy tak, že se za slova “dělené vyplacenými důchody” doplňuje text “(bez zvýšení důchodů pro bezmocnost)”,

2. bod 2 této přílohy tak, že se nahrazuje textem

“2. Ministerstvo financí (u kapitol Ministerstev obrany, vnitra a spra-vedlnosti)

Správní výdaje na důchodové pojištění jednotlivých kapitol, t.j. výdaje na dávky důchodového pojištění (bez zvýšení důchodů pro bezmocnost a dalších dávek, které nejsou součástí dávek důchodového pojištění) u jednotlivých kapitol za rok 1996, násobený výší vypočteného koeficientu. Vzhledem k tomu, že z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí nejsou vypláceny dávky důchodového pojištění (pouze dávky nemocenského pojištění), nebudou správní výdaje vztahující se k výdajům na důchody za rozpočtovou kapitolu Ministerstva financí propočítávány.”;


III. b e r e n a v ě d o m í

1. ponechání případných zbylých finančních prostředků poskytnutých Pozemkovým fondem České republiky v souvislosti s povodňovou katastrofou v roce 1997 v akciové společnosti Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond,

2. možnost využití dalších finančních prostředků programů Phare na odstranění následků a prevenci dalších postižení záplavami;

IV. u k l á d á

1. ministru financí

a) zpracovat materiál s návrhem dalšího postupu při úhradě majetkové újmy bank, která jim vznikla v důsledku povinnosti uložené právním předpisem vydaným před 1. únorem 1992, který by obsahoval možnost spolupodílení se těchto bank při úhradě této újmy,

b) zajistit možnost zpoplatnění výherních hracích přístrojů podle zadání vlády (kombinace pevného poplatku za tento přístroj s možností jeho dalšího zpoplatňování podle místních poměrů),

c) zpracovat a předložit vládě materiál řešící problematiku financování účasti České republiky ve vzdělávacích programech Evropské unie,

d) vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 podle bodu I/1 tohoto usnesení,

e) oznámit členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů, přednostům okresních úřadů a primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně, primátorovi hlavního města Prahy a samostatným rozpočtovým kapitolám do 7 dnů po obdržení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o schválení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky závazné ukazatele státního rozpočtu a v tomtéž termínu oznámit členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů a vedoucím organizací, pro něž byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu, limity prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců stanovené v rámci státního rozpočtu,

f) předložit vládě do 31. října 1997 návrh realizace bodu II/3/d usnesení vlády z 16. dubna 1997 č. 229, o opatřeních k zajištění vyrovnanosti státního rozpočtu v roce 1997, ve znění usnesení vlády z 18. června 1997 č. 356, a navrhnout obdobný postup řešení rozpočtového hospodaření obcí a okresních úřadů v roce 1998,

2. ministrům financí, práce a sociálních věcí, obrany, vnitra a ministryni spravedlnosti vázat v rozpočtech své kapitoly prostředky nevyčerpané na výplatu důchodů, ostatních sociálních dávek a politiku zaměstnanosti - změny závazných ukazatelů: důchody, ostatní sociální dávky, pasivní politika zaměstnanosti a aktivní politika zaměstnanosti může v odůvodněných případech podle § 13 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, provádět ministr financí,

3. ministru vnitra zpřísnit kontrolu dodržování povinnosti označit nálepkou motorové vozidlo nebo jízdní soupravu při užití dálnice nebo rychlostní silnice,

4. místopředsedovi vlády a ministru zemědělství ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí, aby v případě možnosti využití dalších finančních prostředků programů Phare podle bodu III/2 a VI/2/b tohoto usnesení je použil pro realizaci projektů v povodí řeky Odry jako společné akce České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo,

5. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů

a) stanovit ze schválených ukazatelů státního rozpočtu objemy poskytovaných prostředků a další ukazatele pro organizace v jejich působnosti, a to do 15 dnů po obdržení ukazatelů podle bodu IV/1/e tohoto usnesení, s výjimkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterému se stanoví lhůta do 30 dnů,

b) předložit ministru financí do 27. února 1998 přehled o rozdělení schváleného rozpočtu příjmů a kapitálových a běžných výdajů v členění podle jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby a přehled o rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v rozsahu výkazu zisků a ztrát - pro ministry školství, mládeže a tělovýchovy a obrany se stanoví lhůta do 16. března 1998,

c) předložit ministru financí do 31. března 1998 přehled prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u rozpočtových organizací a mzdových nákladů příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v členění podle jednotlivých složek platu a přehled o počtu zaměstnanců,

d) předložit ministru financí do 31. března 1998 aktualizaci vstupních údajů Registru investic podle schválených ukazatelů kapitálových výdajů státního rozpočtu a návrh rozpočtového opatření na převod investičních výdajů na státní sportovní reprezentaci z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do kapitol státního rozpočtu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,

e) předkládat ministru financí aktualizaci údajů Registru investic v souladu s odsouhlasenými změnami ukazatelů kapitálových výdajů státního rozpočtu vždy k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci 1998, nejpozději však do 14 dnů po uvedených datech,

f) stanovit příspěvkovým organizacím, které usměrňují objem prostředků na platy podle § 4 odst. 1, písm. a) až c) nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, mzdové náklady tak, aby byl za rozpočtovou kapitolu dodržen limit mzdových nákladů příspěvkových organizací (tabulka 12 obsažená v části G předloženého mate- riálu a schválená v bodě I/2 tohoto usnesení),

g) zavést registr konečných příjemců všech účelově poskytnutých prostředků státního rozpočtu (dotací, návratných finančních výpomocí, účelových návratných či nenávratných příspěvků apod.) a předat jej ministru financí s požadovanými údaji za rok 1998 do termínu finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 1998 pro potřeby územních finančních orgánů spolu s resortními zásadami pro poskytování dotací a ostatních státních finančních prostředků - data budou předávána v elektronické podobě ve struktuře a v rozsahu stanoveném Ministerstvem financí,

h) jejichž ministerstva jsou zastoupena v subjektech s majetkovou účastí (případně ve vlastnictví) státu, aby podle míry vlastnického podílu v těchto subjektech zajistili, případně prosazovali, aby průměrná mzda v těchto subjektech nerostla meziročně více než produktivita práce v nich - v bankách a v ostatních finančních institucích je cílem zastavení růstu objemu vyplacených mezd na úrovni roku 1997,

5. přednostům okresních úřadů, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a primátorovi hlavního města Prahy učinit dále uvedená opatření s cílem výrazně omezit rozpočtová provizoria okresních úřadů a obcí na počátku roku 1998, a to

a) zpracovat do 31. října 1997 zásady rozpočtu okresního úřadu a zásady rozdělení dotací do rozpočtu obcí v návaznosti na vládou schválený návrh státního rozpočtu,

b) zpracovat v souladu s těmito zásadami návrh rozpočtu okresního úřadu a návrh rozdělení dotací do rozpočtu obcí a do 7 dnů po obdržení ukazatelů podle bodu IV/1/e tohoto usnesení svolat okresní shromáždění, resp. zastupitelstvo,

6. přednostům okresních úřadů zajistit spoluúčast rozpočtů okresních úřadů na úhradě ztráty z linkové autobusové dopravy ve výši minimálně 40 % až 60 % objemu stanovené dotace na územní dopravní obslužnost ze státního rozpočtu;

V. z m o c ň u j e ministra financí

1. upravovat v souladu s organizačními nebo metodickými změnami schválené ukazatele státního rozpočtu s tím, že těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu,

2. upravit v průběhu roku v odůvodněných případech limity stanovené vládou v tabulkách 8 až 12 obsažených v části G předloženého materiálu a schválených v bodě I/2 tohoto usnesení,


3. uskutečňovat výdaje nezbytné pro hospodaření České republiky a nezajištěné ve státním rozpočtu, jestliže je nelze krýt z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu nebo okresních úřadů, jen v případě, zajistí-li úhradu vyššími příjmy nebo úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje - ministr financí může povolit snížení některého příjmu státního rozpočtu, jestliže toto snížení vyváží zvýšením jiného příjmu státního rozpočtu nebo snížením jeho výdajů,

4. uskutečňovat z rozpočtových rezerv státního rozpočtu po projednání s příslušnými resorty nezbytné výdaje, které nejsou zajištěny v rozpočtech jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy s tím, že při úhradách vyplývajících z realizace zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, může postupovat bez finančního omezení,

5. uhradit případné překročení finančních prostředků

a) na výplatu dávek důchodového pojištění, dávek nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, ostatních sociálních dávek a prostředků na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, jestliže tyto dávky budou poskytnuty v souladu s právními předpisy,

b) na výplatu státního příspěvku na penzijní připojištění a státního příspěvku na stavební spoření,

c) na platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění v případech, kdy toto pojištění platí za pojištěnce stát;

VI. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 podle bodu I/1 a IV/1/d tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. ministra financí

a) aby odůvodnil vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

b) projednat s představiteli Evropské unie využití dalších finančních prostředků programů Phare podle bodu III/2 tohoto usnesení;


VII. d o p o r u č u j e vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky postupovat podle bodu IV/5 tohoto usnesení, předsedovi Akademie věd České republiky podle bodu IV/5/b až g tohoto usnesení a předsedům Svazu českých a moravských výrobních družstev a Svazu českých a moravských bytových družstev podle bodu IV/5/a tohoto usnesení.
Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů,
přednostové okresních úřadů a
primátoři měst Plzně, Brna a Ostravy,
primátor hlavního města Prahy


Na vědomí:

předsedové Akademie věd České republiky,
Svazu českých a moravských výrobních
družstev, Svazu českých a moravských
bytových družstev


Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.