Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-08-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. srpna 2004 č. 796k návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol
a na vytvoření české jazykové sekce na Evropské škole
v Bruselu a LucemburkuV l á d a

I. s o u h l a s í

1. s přístupem České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, podepsané dne 17. června 1994 v Lucemburku, obsažené v části III materiálu č.j. 1055/04 (dále jen „Úmluva“),

2. s vytvořením české jazykové sekce na Evropské škole v Bruselu III a na Evropské škole v Lucemburku tak, jak je uvedeno v části II materiálu č.j. 1055/04;

II. n a v r h u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s přístupem České republiky k Úmluvě vyslovila souhlas již v prvém čtení;

III. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky podepsal listinu o přístupu České republiky k Úmluvě;

IV. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit Úmluvu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to spolu s návrhem uvedeným v bodě II tohoto usnesení a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s přístupem České republiky k Úmluvě,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby zastupovala Českou republiku v Nejvyšší radě Evropských škol podle článku 8 odst. 1 písm. a) Úmluvy a navrhovala jmenování inspektorů zastupujících Českou republiku v Radách inspektorů Evropských škol podle článku 16 Úmluvy;

V. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministryně školství, mládeže a tělovýchovy provedl příslušná opatření související s přístupem České republiky k Úmluvě,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby

a) odůvodnila přístup České republiky k Úmluvě v Parlamentu České republiky,

b) po vstupu Úmluvy v platnost pro Českou republiku zajistila v rámci vé působnosti její provádění,

c) činila opatření potřebná pro zřízení a činnost české jazykové sekce na Evropské škole v Bruselu III a na Evropské škole v Lucemburku,

d) zajistila v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finanční prostředky potřebné pro provedení opatření vyplývajících z přístupu České republiky k Úmluvě a pro zřízení a činnost české jazykové sekce na Evropské škole v Bruselu III a na Evropské škole v Lucemburku tak, jak je uvedeno v části II materiálu č.j. 1055/04.Provedou:

předseda vlády,
ministr zahraničních věcí,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovyPředseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.

Text usnesení (soubor MS Word):
uv040825.0796.doc

Přílohy: