Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. srpna 1998 č. 516 + P

o postupu nezávislého posouzení projektu dostavby
jaderné elektrárny Temelín


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. Postup nezávislého posouzení projektu dostavby jaderné elektrárny Temelín uvedený v příloze tohoto usnesení,

2. použití finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s posouzením projektu dostavby jaderné elektrárny Temelín do výše 20 mil. Kč;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku koordinovat práci týmu posuzujícího projekt dostavby jaderné elektrárny Temelín, zajistit souhrnné stanovisko k posouzení projektu dostavby jaderné elektrárny Temelín a předložit je vládě do 31. prosince 1998,

2. ministru financí zajistit finanční prostředky podle bodu I/2 tohoto usnesení,

3. místopředsedovi vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku a ministru zahraničních věcí zpracovat a vládě do 31. prosince 1998 předložit zprávu o možných důsledcích mezinárodního ohlasu a projevů protijaderného hnutí na uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu, případně na její nedokončení.


Provedou:

místopředsedové vlády pro hospodářskou
politiku a pro zahraniční a bezpečnostní
politiku,
ministři financí, zahraničních věcí

Místopředseda vlády

JUDr. Pavel R y c h e t s k ý , v. r.


P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 12. srpna 1998 č. 516

P o s t u p
nezávislého posouzení projektu dostavby
jaderné elektrárny Temelín

A.
Zadání práceVláda ve svém usnesení z 1. července 1998 č. 465, k průběžné zprávě o dostavbě jaderné elektrárny Temelín, požaduje především posoudit projekt dostavby jaderné elektrárny Temelín týmem nezávislých odborníků, zejména pokud jde o hospodárnost projektu a smluvní zajištění dostavby s analýzou rizik ohrožujících dostavbu, smluvní zajištění dostavby a spuštění jaderné elektrárny Temelín.

Zadání práce expertního týmu:

1. Posouzení investičních a provozních nákladů výstavby jaderné elektrárny Temelín

a) Posouzení souhrnného rozpočtu stavby v cenách roku 1990 přepočteného na rozpočet podle nákladů stavby po roce 1990 včetně výběrových řízení a jejich dodržování (včetně porovnání v základních ukazatelích s obdobnými stavbami elektráren v zahraničí).

b) Analýza dosud vynaložených nákladů na výstavbu.

c) Analýza očekávaných nákladů na produkci elektrické energie z jaderné elektrárny Temelín.

d) Analýza způsobu financování.


2. Obchodní smlouvy

a) Analýza uzavřených dodavatelských smluv na práce a dodávky pro jadernou elektrárnu Temelín z hlediska výhodnosti (nevýhodnosti) uzavřených smluv ze strany investora.b) Analýza účinnosti platných smluvních nástrojů investora vůči českým a zahraničním dodavatelům.

c) Ověření pozice společnosti Westinghouse z hlediska jejího oprávnění k této činnosti a jejího postavení na evropských trzích.


3. Podmínky výstavby

Analýza termínů výstavby z hlediska hodnověrnosti sjednaných termínů.


4. Rizika

a) Rizika ohrožující dostavbu a spuštění jaderné elektrárny Temelín.

aa) Riziko nepřiměřeně vysokých nákladů (dopady na cenu vyrobené elektřiny).

ab) Zhodnocení dosavadní úrovně koordinace výstavby jaderné elektrárny Temelín a možnosti efektivní koordinace výstavby a rizika jejího narušení.

ac) Ekonomická rizika případných komplikací ve schvalovacím řízení.

b) Důsledky případného přerušení stavby jaderné elektrárny Temelín.

ba) Zkušenosti s důsledky přerušených či nespuštěných obdobných staveb elektráren v zahraničí a zobecnění ve vztahu k jaderné elektrárně Temelín.

bb) Ovlivnění zásobování elektrickou energií a hospodářského rozvoje, možnosti alternativního řešení včetně využití vnitřních i vnějších zdrojů.

bc) Finanční ztráty, státní garance, finanční situace akciové společnosti ČEZ, a.s., ztráty dodavatelů.

bd) Ekonomické důsledky dopadů na životní prostředí.

be) Ekonomické důsledky sociálních dopadů.


5. Závěry a návrh opatření

Závěry a návrh opatření jsou očekávány v dále uvedených bodech.

a) Doporučení o projektu z hlediska konkurenceschopnosti.

b) Doporučení o pokračování projektu nebo jeho náhradě variantami.
c) Doporučení k nápravě případně zjištěných nedostatků ve smluvních vztazích včetně doporučení nástrojů jak toto zajistit.

d) Doporučení ve vztahu k reálnosti klíčových termínů výstavby (reálnost termínů na kritické cestě síťového grafu).

e) Doporučení o výstavbě z pohledu hodnocených rizik.


B.
Termíny


Zahájení práce je podmíněno zajištěním účasti navrhovaných členů expertního týmu. Vzhledem k mezinárodnímu složení týmu, kdy pouze v některých případech byl již získán předběžný souhlas, lze předpokládat zahájení prací nejdříve k 1. září 1998. Rozsah a účel práce vede k požadavku zhotovení české verze závěrečné zprávy k 31. prosinci 1998. Vůči zhotoviteli se navrhují dva průběžné kontrolní dny, a to k 31. říjnu a k 30. listopadu.


C.
Zabezpečení prací


1. Složení týmu

Za členy týmu se navrhují:

a) člen nominovaný Direktorátem pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu (DG XI) Komise Evropských společenství,

b) člen nominovaný Direktorátem pro energii (DG XVII) Komise Evropských společenství,

c) člen nominovaný Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) Evropské unie,

d) člen nominovaný Jadernou energetickou agenturou (NEA/Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj),

e) auditorská firma vybraná výběrovým řízením,f) právní expert (fyzická nebo právnická osoba) vybraný výběrovým řízením (problematika obchodního práva České republiky a obchodního práva Spojených států amerických),

g) zástupce Českého vysokého učení technického nominovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu,

h) člen nominovaný Střediskem pro efektivní využívání energií (společnost SEVEn),

i) člen nominovaný Českým ekologickým ústavem,

j) člen jmenovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (Správa služeb zaměstnanosti),

k) člen nominovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a

l) člen nominovaný Ministerstvem financí.

Uvedený tým expertů byl sestavován s vědomím jeho nezávislosti a kompromisů mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí.

Předpokládá se, že uvedené instituce budou osloveny ke jmenování nezávislých expertů. V případě zástupců Českého vysokého učení technického a Střediska pro efektivní využívání energií budou tyto nominace konzultovány s druhým ministerstvem (České vysoké učení technické s Ministerstvem životního prostředí a Středisko pro efektivní využívání energií s Ministerstvem průmyslu a obchodu).

V případech uvedených v bodě C/1e a C/1f této přílohy budou provedena výběrová řízení.2. Technické a organizační zajištění činnosti týmu

Za technické a organizační zajištění práce týmu bude odpovídat místopředseda vlády pro hospodářskou politiku. Prvotním podkladem pro práci týmu bude zpráva o jaderné elektrárně Temelín projednaná vládou dne 1. července 1998, případně dřívější zprávy pro vládu o jaderné elektrárně Temelín, a návrh energetické politiky České republiky připravovaný k projednání v září 1998. Další podklady budou získávány podle potřeby od akciové společnosti ČEZ, a. s., a od dalších účastníků výstavby jaderné elektrárny Temelín. Vzhledem k obchodnímu tajemství je nutné, aby členové týmu pro tyto podklady přijali závazek mlčenlivosti a aby s předložením zprávy dotčené podniky souhlasily, případně aby uplatnily výhrady u důvěrných údajů.
3. Náklady

Lze předpokládat, že v daném období budou členové týmu pracovat na uvedené problematice v rozsahu dvou tzv. “člověkoměsíců”. Předběžný odhad celkových nákladů představuje částku do 20 mil. Kč.

Zadání expertního posouzení a financování zajistí Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem financí.


4. Zajištění koordinace činnosti expertního týmu
Místopředseda vlády pro hospodářskou politiku zajistí koordinaci činnosti expertního týmu.