Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-12-21

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 21. prosince 2005 č. 1651

o Plánu legislativních prací vlády na rok 2006V l á d a

I. s c h v a l u j e Plán legislativních prací vlády na rok 2006, uvedený v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy


Na vědomí:

guvernér České
národní banky

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k
v z. Mgr. Bohuslav S o b o t k a , v. r.
1. místopředseda vlády


Text usnesení (soubor MS Word):
uv051221.1651.doc

Přílohy:

w051221a.1651.doc