Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-02-25

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. února 2004 č. 169

k aktualizovanému Harmonogramu výstavby nové budovy
Národní technické knihovny


Vazba na záznam z jednání vlády:

Vláda

I. b e r e n a v ě d o m í

1. aktualizovaný Harmonogram výstavby nové budovy Národní technické knihovny, obsažený v části III materiálu č. j. 177/04 a její realizaci v letech 2004-2006 s tím, že výstavba nové budovy Národní technické knihovny je prioritní stavbou resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; z důvodu urychlení výstavby bude pro realizaci stavby vybrán strategický partner,

2. že financování výstavby a splácení úvěru poskytnutého strategickým partnerem bude prováděno z prostředků kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci schválených výdajových limitů programového financování, bez požadavku na jejich navýšení, v předpokládané výši 300 mil. Kč ročně;

II. u k l á d á ministryni školství, mládeže a tělovýchovy postupovat při přípravě a realizaci výstavby nové budovy Národní technické knihovny podle bodu I tohoto usnesení.


Provede:

ministryně školství,
mládeže a tělovýchovyPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.