Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1993 > 1993-03-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. března 1993 č. 109

k problematice dostavby jaderné elektrárny Temelín

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. k o n s t a t u j e , že

l. nenachází důvod měnit základní orientaci energetické politiky České republiky, která byla schválena usnesením vlády z l9. února l992 č. ll2 k energetické politice České republiky,

2. prognóza poptávky po elektřině a analýza jejího pokrytí prokazuje, že při souběhu ekologického programu a realizace útlumu uhelných elektráren je nutné zajistit nový zdroj o výkonu zhruba 2OOO MWe, zejména pro krytí v pásmu základního zatížení a pro vytvoření podmínek plné připojitelnosti elektrizační soustavy České republiky k evropské síti UCPTE (Union pour la coordination de la production et du transport de l°electricité),

3. provedené analýzy potvrzují z hledisek technických, ekonomických a ekologických dostavbu jaderné elektrárny Temelín jako nejvýhodnější variantu náhrady dožívajících a vyřazovaných uhelných zdrojů z provozu;

II. s o u h l a s í s dostavbou jaderné elektrárny Temelín v rozsahu dvou bloků (2 x lOOO MWe) s uvedením do provozu v letech l996 - l997 tak, aby mohla obdržet povolení k provozu podle kritérií užívaných ve vyspělém světě (licencovatelnost) a v souladu s platným právním řádem České republiky s tím, že

l. akciová společnost ČEZ jako investor je zodpovědná za naplnění těchto kritérií,

2. první blok bude dostavěn a spuštěn v termínu l2/l995,

3. investor předloží vládě do 30. června l993 efektivní způsob dofinancování jaderné elektrárny Temelín při minimalizaci objemu státních záruk a při dodržení platných rozpočtových nákladů;

III. u k l á d á

l. ministru průmyslu a obchodu

a) ve spolupráci s ministrem životního prostředí a v souladu s připravovaným návrhem "atomového zákona" předložit návrh novelizace platné právní úpravy nebo, je-li to nutné, předložit návrh nové právní úpravy v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností,

b) předkládat vládě vždy jednou za šest měsíců zprávu o průběhu dostavby jaderné elektrárny Temelín,

c) předložit vládě do 3O. června l993 informaci o postupu řešení skladování a ukládání vyhořelého paliva,

d) ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě návrh informační tiskoviny o problematice jaderné energetiky a to ve dvou variantách - všeobecnou pro občany České republiky a další pro občany oblastí dotčených výstavbou a provozem jaderných elektráren,

e) zajistit, aby v dozorčí radě akciové společnosti ČEZ zastupovali zájmy státu pracovníci ministerstev průmyslu a obchodu, financí a hospodářství, 2. ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci navrhnout Prezídiu Fondu národního majetku převedení výkonu práv akcionáře k akciové společnosti ČEZ na ministra průmyslu a obchodu, který v rámci svých kompetencí zajišťuje výkon státní správy v energetice;

IV. ž á d á ředitele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost aby pravidelně informoval vládu o dodržování bezpečnostních opatření a o dalších skutečnostech rozhodných pro výkon dozoru nad jadernou bezpečností.

Provedou:

ministr průmyslu a obchodu,

místopředseda vlády a

ministr financí,

ministři pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

hospodářství, školství, mládeže a tělovýchovy

Na vědomí:

ředitel Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v.r.