Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1991 > 1991-10-30

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. října 1991 č. 444

ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. návrh závazných linií omezení těžby a výsypek dle grafických příloh č. 1 - 6, uvedených v příloze tohoto usnesení,

2. návrh mezních hodnot znečišťování ovzduší dle tabulky č. 1 a 2 uvedených v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací; za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis zásob,

2. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj

a) vycházet z omezení dle bodu I. při koncipování státní energetické politiky České republiky do roku 2005,

b) rozhodnout do 31. prosince 1992 o těžbě v hořanském koridoru lomem Vršany.

Provedou:

ministři pro hospodářskou politiku a rozvoj, životního prostředí

předseda České báňského úřadu

přednostové Okresních úřadů v Chomutově, Mostě, Teplicích,

Ústí nad Labem, Lounech a Litoměřicích

Předseda vlády

JUDr. Petr P i t h a r t v. r.

444-91-g1.pdf444-91-g2.pdf444-91-g3.pdf444-91-g4.pdf444-91-g5.pdf444-91-g6.pdf444-91-tab1-2.pdf