Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-06-01

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 1. června 2005 č. 661

o Dlouhodobých základních směrech výzkumu
V l á d a

I. s c h v a l u j e Dlouhodobé základní směry výzkumu, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;

II. m ě n í Národní politiku výzkumu a vývoje v České republice na léta 2004 až 2008 (schválenou na základě materiálu č.j. 1741/03 usnesením vlády ze dne 7.ledna 2004 č. 5, k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 až 2008) tak, že se za bod 11 vkládá bod č. 11a, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj

a) přednostně zabezpečit při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2006 a na další léta programy a aktivity výzkumu a vývoje vycházející z Dlouhodobých základních směrů výzkumu, uvedených v bodě I tohoto usnesení,

b) aktualizovat v roce 2007 při přípravě návrhu nové Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky Dlouhodobé základní směry výzkumu, uvedené v bodě I tohoto usnesení,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi vlády pro ekonomiku a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj harmonizovat Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 až 2008 s Dlouhodobými základními směry výzkumu, uvedenými v bodě I tohoto usnesení, zhodnotit její plnění, promítnout do ní změny, ke kterým došlo v oblasti výzkumu a vývoje v České republice a v Evropské unii v letech 2004 a 2005 a předložit ji do 28. února 2006 vládě,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, předsedovi Akademie věd České republiky a předsedovi Grantové agentury České republiky přednostně vycházet při přípravě nových programů a aktivit výzkumu a vývoje z Dlouhodobých základních směrů výzkumu, uvedených v bodě I tohoto usnesení;

IV. u r č u j e Dlouhodobé základní směry výzkumu, uvedené v bodě I tohoto usnesení, jako vládou podporovaná ekonomická odvětví, hospodářské aktivity nebo oblasti ve smyslu § 2 odst. 5, písm. c), nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
předsedové Akademie věd
České republiky,
Grantové agentury
České republikyPředseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv050601.0661.doc

Přílohy:
w050601a.0661.docw050601b.0661.doc