Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-10-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. října 2001 č. 1029 + 2P

k Současnému stavu plnění úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672,
k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností
v Integrovaném záchranném systému


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Současný stav plnění úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému, obsažený v části III předloženého materiálu;

II. m ě n í usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému, tak, že se zrušuje příloha uvedeného usnesení Zásady a harmonogram organizace a materiálního zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému;

III. s c h v a l u j e

1. Zásady organizace a materiálního zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému, obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. Harmonogram zabezpečení leteckých středisek Ministerstva vnitra a stanovišť letecké záchranné služby, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení.


Provedou:
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu,
ministři vnitra, obrany,
zdravotnictví, dopravy a spojů,
financí, životního prostředí
Z á s a d y

organizace a materiálního zajištění leteckých činností
v Integrovaném záchranném systému


Zásada č. 1

Letecké činnosti pokrývají pohotovostní potřeby základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen "IZS"), tj. Hasičského záchranného sboru České republiky, jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí okresu, Policie České republiky a zdravotnické záchranné služby, včetně subsystému letecké záchranné služby (dále jen "LZS").

Zásada č. 2

Letecké činnosti v IZS poskytuje především Ministerstvo vnitra, ve vymezeném rozsahu též Ministerstvo obrany. V případě, že jejich síly a prostředky nepostačují, je najat nestátní provozovatel letadla.

Zásada č. 3

Letecké činnosti jsou poskytovány leteckými pracovišti IZS na celém území České republiky v přiměřeném časovém dosahu podle potřeb základních složek IZS.

Zásada č. 4

Minimálním vybavením leteckého pracoviště IZS je jeden vrtulník lehké hmotnostní kategorie splňující ve smyslu závazných leteckých předpisů výkonnostní požadavky 1. třídy stanovené předpisem JAR - OPS3.

Zásada č. 5

Celoplošnou síť leteckých pracovišť IZS tvoří:

a) Síť leteckých středisek Ministerstva vnitra jako hlavní garant akceschopnosti leteckých činností v IZS,

b) Síť stanovišť LZS stanovená Ministerstvem zdravotnictví,

c) Letecké základny Ministerstva obrany jako ostatní složky IZS.

Zásada č. 6

Leteckými středisky Ministerstva vnitra jsou:

a) Hlavní letecká základna v Praze s trvalým 24 hodinovým provozem speciálně vybavených vrtulníků pro plnění úkolů především Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatních složek IZS pro nasazení na celém území České republiky. Ve stejném pohotovostním provozu je nasazen i vrtulník speciálně vybavený pro LZS.

b) Letecká základna v Brně s trvalým 24 hodinovým provozem speciálně vybaveného vrtulníku pro plnění úkolů především Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatních složek IZS pro nasazení především na území Moravy. Ve stejném pohotovostním provozu je nasazen i vrtulník speciálně vybavený pro LZS.

c) Regionální letecké středisko a stanoviště LZS v Hradci Králové s provozem vrtulníku pro LZS, podle situace sezónně nebo dočasně dalšího vrtulníku pro ostatní složky IZS.

d) Regionální letecká střediska v Českých Budějovicích, Karlových Varech a Ostravě k plnění úkolů pro složky IZS bez přímé účasti na LZS.

Zásada č. 7

Síť stanovišť LZS tvoří:

a) Stanoviště LZS v Praze a v Brně s denním i nočním provozem a v Hradci Králové s denním provozem zabezpečovaná leteckými středisky Ministerstva vnitra,

b) Stanoviště LZS v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Ostravě, Jihlavě a Olomouci. Denní letecký provoz je zabezpečován nestátními provozovateli na základě obchodní smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví.

c) Stanoviště vojenské LZS Ministerstva obrany v Plzni. Ministerstvo obrany zajišťuje nepřetržitou pohotovost a úroveň LZS v rozsahu dohody uzavřené mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví.

Případné změny počtu, rozmístění a způsobu zabezpečení jednotlivých stanovišť LZS provádí Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem vnitra, případně Ministerstvem obrany.

Zásada č. 8

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany budou při provozování leteckých činností k plnění úkolů státní správy v IZS státními letadly postupovat podle požadavků kladených civilními leteckými předpisy na zajištění bezpečnosti leteckého provozu.

Nasazením letadel Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany do záchranné činnosti nejsou dotčeny jejich ostatní úkoly.

Zásada č. 9

Při rozsáhlých mimořádných událostech zajistí Ministerstvo vnitra v rámci ústředního řízení záchranných prací koordinaci nasazení vrtulníkové techniky na záchranné práce prostřednictvím krizového štábu ministra vnitra, případně prostřednictvím Ústředního krizového štábu. K tomu zřídí meziresortní pracovní skupinu ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva životního prostředí.

Zásada č. 10

Financování leteckých činností je následující:

a) Kapitálové výdaje na pořízení nových vrtulníků pro letecká střediska Ministerstva vnitra zabezpečující činnost pro IZS se realizují prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Kapitálové výdaje na nákup nových vrtulníků a na zřízení jejich provozního zázemí a související provozní výdaje budou uplatněny v návru státního rozpočtu na příslušná léta podle zásad pro financování programů z prostředků státního rozpočtu informačním systémem programového financování (ISPROFIN).

b) Mzdové výdaje a další výdaje spojené s personálním zajištěním těchto středisek, včetně výcviku, hradí Ministerstvo vnitra.

c) Provozní výdaje vrtulníků zabezpečujících stanoviště LZS na leteckých střediscích Ministerstva vnitra a stanovišti vojenské LZS jsou hrazeny převodem provozních finančních prostředků, obsažených v rozpočtu rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví pro příslušný rok. Přesun provozních finančních prostředků do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany se provádí způsobem stanoveným v dohodách s Ministerstvem zdravotnictví v návaznosti na rozpočtová pravidla.

d) Financování provozu vrtulníků nestátních provozovatelů podílejících se na provozu stanovišť LZS bude zajištěno Ministerstvem zdravotnictví v souladu s podmínkami uzavřených obchodních smluv.H a r m o n o g r a m

zabezpečení leteckých středisek Ministerstva vnitra
a stanovišť letecké záchranné služby


Rok 2001

Ministerstvo vnitra:
Ministerstvo obrany:

Zabezpečuje nepřetržitý provoz vrtulníku ze své základny Plzeň pro středisko LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví:

Rok 2002

Ministerstvo vnitra:
Ministerstvo obrany:

Zabezpečuje nepřetržitý provoz vrtulníku ze své základny Plzeň pro středisko LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví:

Obchodní smlouvou zabezpečuje financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Brně, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci.


Rok 2003

Ministerstvo vnitra:
Ministerstvo obrany:

Zabezpečuje nepřetržitý provoz vrtulníku ze své základny Plzeň pro středisko LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví:

Rok 2004

Ministerstvo vnitra:
Ministerstvo obrany:

Zabezpečuje nepřetržitý provoz vrtulníku ze své základny Plzeň pro středisko LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví:

Obchodní smlouvou zabezpečuje financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Brně, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci.


Rok 2005

Ministerstvo vnitra:
Ministerstvo obrany:

Zabezpečuje nepřetržitý provoz vrtulníku ze své základny Plzeň pro středisko LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví:

Obchodní smlouvou zabezpečuje financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci.


Rok 2006

Ministerstvo vnitra:
Ministerstvo obrany:

Zabezpečuje nepřetržitý provoz vrtulníku ze své základny Plzeň pro středisko LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví:

Obchodní smlouvou zabezpečuje financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci.


Rok 2007

Ministerstvo vnitra:
Ministerstvo obrany:

Zabezpečuje nepřetržitý provoz vrtulníku ze své základny Plzeň pro středisko LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví:

Obchodní smlouvou zabezpečuje financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci.


Rok 2008

Ministerstvo vnitra:
Ministerstvo obrany:

Zabezpečuje nepřetržitý provoz vrtulníku ze své základny Plzeň pro středisko LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví:

Příloha č. 1
k Harmonogramu zabezpečení leteckých středisek Ministerstva vnitra
a stanovišť letecké záchranné služby
Materiální zabezpečení středisek IZS Ministerstva vnitra
Plán investičních výdajů


Plánované plnění mil. Kč v roce
Investiční výdaje2003200420052006200720082009celkem
Náklady přípravy a zabezpečení výstavby1,6400,9600,8900,8900,0504,430
Náklady stavební části stavby5,00029,00014,00014,00010,00072,000
Náklady technologické části stavby3,5001,5001,5001,5008,000
Náklady na stroje a zařízení137,000275,180274,680137,680137,680137,0001 099,220
Náklady na nehmotný investiční majetek0,1900,1900,1900,1900,760
Investiční náklady ostatní celkem
REZERVA na úhradu investičních nákladů7,45024,06022,06015,21015,0006,85090,630
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 151,090332,890313,320169,470164,420143,8501 275,040
Jiné investiční potřeby výše neuvedené
Ostatní investiční potřeby
SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB151,090332,890313,320169,470164,420143,8501 275,040Příloha č. 2
k Harmonogramu zabezpečení leteckých středisek Ministerstva vnitra
a stanovišť letecké záchranné služby
Materiální zabezpečení středisek IZS Ministerstva vnitra
Plán neinvestičních výdajů

Plánované plnění mil. Kč v roce
Neinvestiční výdaje2003200420052006200720082009celkem
Náklady materiální povahy a služby1,8608,35515,42526,04538,66550,71560,715201,780
Náklady údržby a oprav stavební části stavby 0,300 0,800 1,500 2,000 2,300 6,900
Náklady údržby a oprav technol. části stavby 0,010 0,020 0,030 0,035 0,035 0,130
Náklady na drobný hmotný invest. majetek 0,017 0,034 0,051 0,068 0,068 0,238
Náklady na drobný nehmotný inv. majetek 0,005 0,010 0,015 0,020 0,020 0,070
REZERVA na úhradu neinvestičních nákladů0,1000,500 1,000 1,800 2,900 4,100 5,000 15,400
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 1,9608,85516,75728,70943,16156,93868,138209,118
Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené
Ostatní neinvestiční potřeby
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB1,9608,85516,75728,70943,16156,93868,138224,518