Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. října 2006 č. 1205

o postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit
a o prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín
přímo určenému subjektu
V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace o pohledávkách České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit (Ekonomicky spojená skupina Svit) a majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín, obsažené v části III materiálu č.j.1523/06;

II. s c h v a l u j e za podmínek uvedených v příloze tohoto usnesení

1. prodej 414 256 kusů zaknihovaných kmenových akcií na majitele společnosti Svit a.s. Zlín, IČ: 00013552, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, ISIN CZ0005076653, představujících celkově 17,15 % podíl na základním kapitálu společ-nosti za kupní cenu ve výši tržního ocenění, nejméně však za kupní cenu 4 142,56 Kč,

2. postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností Svit a.s. Zlín, IČ: 00013552, společností C'Svit, a.s. - v likvidaci, IČ: 47900229, společ-ností KONTY, a.s. v likvidaci, IČ: 63478153, společností CEBO, a.s, IČ: 25548239, společností ZLÍN GROUP a.s. - v likvidaci, IČ: 25333160 a za společností TRESO, velkoobchod obuví, a.s. Zlín, IČ: 15547825

a to přímo určenému subjektu - statutárnímu městu Zlín;
III. u k l á d á

1. ministru financí

a) předložit vládě ke schválení před podpisem kupní smlouvy a postupních smluv návrh výše úplat za prodej majetkové účasti a za postoupení pohledávek podle bodu II tohoto usnesení,

b) zajistit prostřednictvím České konsolidační agentury realizaci bodu II tohoto usnesení,

c) informovat prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Evropskou komisi o převodu aktiv České konsolidační agentury na statutární město Zlín,

2. ministru financí a ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády dořešit problematiku vypořádání tvrzeného Nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek společnosti Svit a.s. Zlín vůči státu.Provedou:

ministr financí,
ministr spravedlnosti a
předseda Legislativní rady vlády

Na vědomí:

primátor statutárního města Zlín
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061025.1205.doc

Přílohy:
w061025a.1205.doc