Dokumenty vlády - 1994-03-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-03-02
     Záznam z jednání
     Usnesení č.108 + Pk návrhu poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. (Sněmovní tisk č. 797)
     Usnesení č.109o nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
     Usnesení č.110o změně usnesení vlády České republiky ze 4. března 1992 č. 152, k řešení problematiky rušených vojenských újezdů a jejich převedení do civilní správy, vztahující se k bývalému vojenskému újezdu Dobrá Voda
     Usnesení č.111o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 28)
     Usnesení č.112o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.113o uplatnění nároků na náhradu škod u Komise Organizace spojených národů pro kompenzace
     Usnesení č.114o doporučení k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky
     Usnesení č.115o souhlasu se sjednáním Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
     Usnesení č.116k oficiální návštěvě prezidenta republiky ve Vatikánu ve dnech 6. a 7. března 1994
     Usnesení č.117o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 7. a 8. března 1994
     Usnesení č.118o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v NATO a v Evropské komisi ve dnech 10. a 11. března 1994
     Usnesení č.119o souhlasu s oficiální návštěvou místopředsedy vlády J. Kalvody v Chilské republice, Kostarické republice, Peruánské republice a Uruguayské východní republice ve dnech 10. až 20. března 1994
     Usnesení č.120o souhlasu se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci na úseku veterinárním
     Usnesení č.121o souhlasu se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin