Dokumenty vlády - 1994-06-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-06-15
     Záznam z jednání
     Usnesení č.328k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.329k návrhu zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, a o nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte
     Usnesení č.330k návrhu zákona o zeměměřictví, o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.331 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona o odškodnění a zmírnění některých křivd způsobených obětem fašistického a nacistického režimu a zločinné sudetoněmecké ideologie (tisk č. 1005)
     Usnesení č.332 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 991)
     Usnesení č.333 + Po přípravě návrhů zákonů upravujících postavení zájmových sdružení (komor) v oboru působnosti příslušných členů vlády
     Usnesení č.334o rozhodnutí o privatizaci 51 % akcií akciové společnosti ČKD Holding
     Usnesení č.335 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 43)
     Usnesení č.336o doplnění Komise vlády pro řešení umístění ústředních orgánů státní správy a postupu řešení potřeb orgánů zeměměřictví a katastru v Praze
     Usnesení č.337ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. května l994 do 31. května l994
     Usnesení č.338o opatřeních k uplatnění rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 841 (1993) a 917 (1994) k situaci na Haiti
     Usnesení č.339k návrhu na sjednání smluv mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění a o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a usnadnění jejího uplatnění
     Usnesení č.340k oficiální návštěvě předsedy vlády Albánské republiky Aleksandra Meksiho v České republice ve dnech 26. až 28. června 1994
     Usnesení č.341k Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996
     Usnesení č.342o změně usnesení vlády z 13. dubna 1994 č. 204, o rozhodnutí o privatizaci majetku národního podniku Plzeňský Prazdroj