Dokumenty vlády - 1994-07-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-07-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.387o užití vládní rozpočtové rezervy ke krytí nákladů spojených s provozem budovy bývalého Federálního shromáždění
     Usnesení č.388k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.389 + Pk poslaneckému návrhu zákona o volbách do Parlamentu České republiky (tisk č. 1048)
     Usnesení č.390 + Pk poslaneckému návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky (tisk č. 1049)
     Usnesení č.391 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky (tisk č. 1047)
     Usnesení č.392ke zprávě o činnosti meziresortní Protidrogové komise za období 1993 - 1994 a o plnění usnesení vlády z 18. srpna 1993 č. 446, ke koncepci a programu protidrogové politiky, a o schválení Statutu a Jednacího řádu meziresortní Protidrogové komise
     Usnesení č.393 + Po změně a doplnění Zásad dalšího postupu při privatizaci podlezákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb. přijatých usnesením vlády z 6. října 1993 č. 568 o dalším postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.394k výsledkům ministerského zasedání Obchodního negociačního výboru Uruguayského kola a o zajištění výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání ze strany České republiky
     Usnesení č.395k výroční zprávě Rady celní unie o plnění Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou za rok 1993
     Usnesení č.396k návrhu na výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsané dne 26. května 1972 v Moskvě
     Usnesení č.397o přístupu České republiky k základním dokumentům Mezinárodní telekomunikační unie
     Usnesení č.398ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. června l994 do 30. června l994
     Usnesení č.399o jmenování přednosty Okresního úřadu Frýdek-Místek
     Usnesení č.400o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 47)
     Usnesení č.401o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.402o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.403kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první pololetí 1994 proti prvnímu pololetí 1993 a za druhé čtvrtletí 1994 proti druhému čtvrtletí 1993