Dokumenty vlády - 1994-10-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-10-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.562k návrhu zásad ústavního zákona o obraně České republiky
     Usnesení č.563k návrhu zásad zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce ústavních činitelů
     Usnesení č.564k návrhu zákona o regulaci reklamy
     Usnesení č.565k návrhu zákona o vnitrozemské plavbě
     Usnesení č.566k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb.
     Usnesení č.567 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1175)
     Usnesení č.568 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1161)
     Usnesení č.569 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1149)
     Usnesení č.570kterým se stanoví podmínky pro provozování informačních systémů v působnosti ministerstva vnitra
     Usnesení č.571k návrhu na poskytování finanční podpory státu pro vodohospodářskou investiční výstavbu
     Usnesení č.572 + Po souhlasu s prodejem nemovitosti v majetku České republiky Fondem dětí a mládeže
     Usnesení č.573o převodu přebytečného a neupotřebitelného nemovitého majetku České republiky, k němuž vykonává právo hospodaření ministerstvo vnitra
     Usnesení č.574o převodu majetku České republiky, ke kterému vykonává právo hospodaření ministerstvo vnitra
     Usnesení č.575o souhlasu s použitím finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k plnění závazků podniků určených k privatizaci
     Usnesení č.576o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 59)
     Usnesení č.577o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.578k návrhu na poskytnutí úvěru ve výši 30 mil. USD Republice Kazachstán
     Usnesení č.579o průběhu a výsledcích 81. zasedání Mezinárodní konference práce, která se konala v Ženevě ve dnech 7. až 24. června 1994, a o zásadách pro rozpracování výsledků 81. zasedání Mezinárodní konference práce a pro další postup České republiky v Mezinárodní organizaci práce
     Usnesení č.580k oficiální návštěvě předsedy vlády Rumunska Nicolae Vacaroiu v České republice ve dnech 24. a 25. října 1994
     Usnesení č.581k oficiální návštěvě prezidenta Portugalské republiky Mária Soarese v České republice ve dnech 15. až 17. listopadu 1994
     Usnesení č.582k návrhu opatření vlády České republiky k rezolucím Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 942 (1994) a 943 (1994) ke krizi na území bývalé Jugoslávie
     Usnesení č.583o změně usnesení vlády z 5. října 1994 č. 555, k návrhu na sjednání Protokolu o změnách Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně statutu této banky