Dokumenty vlády - 1994-10-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-10-19
     Záznam z jednání
     Usnesení č.584k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.585k návrhu zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací
     Usnesení č.586k finančnímu zabezpečení přípravy žáků středních odborných učilišť v roce 1994
     Usnesení č.587k návrhu na sjednání Smlouvy o grantu Fondu na ochranu životního prostředí Země mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, správcem Fondu na ochranu životního prostředí Země na Projekt investiční a technické pomoci pro postupné vyloučení látek poškozujících ozonovou vrstvu
     Usnesení č.589o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
     Usnesení č.590k návrhu na sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem
     Usnesení č.591o ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978
     Usnesení č.592k uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky v Maďarské republice ve dnech 1. a 2. listopadu 1994
     Usnesení č.593ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. září l994 do 30. září l994
     Usnesení č.594o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 60)
     Usnesení č.595k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra financí v Litevské republice, Lotyšské republice a Estonské republice ve dnech 24. až 27. října 1994
     Usnesení č.596k převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí