Dokumenty vlády - 1994-11-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-11-02
     Záznam z jednání
     Usnesení č.610ke konsolidačnímu programu akciové společnosti Československé aerolinie
     Usnesení č.611 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1206)
     Usnesení č.612o schválení územního plánu velkého územního celku Ropovod Ingolstadt a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje jeho závazná část
     Usnesení č.613o schválení územního plánu velkého územního celku Jeseníky a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje jeho závazná část
     Usnesení č.614o užití vládní rozpočtové rezervy ke krytí nákladů spojených s provozem budovy bývalého Federálního shromáždění
     Usnesení č.615k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
     Usnesení č.616o souhlasu se Smlouvou mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsanou v Soulu dne 27. dubna 1992 a doplněnou nótou Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. března 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. dubna 1994
     Usnesení č.617k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
     Usnesení č.618k návrhu na změnu Obchodního ujednání o zemědělských výrobcích a zpracovaných zemědělských výrobcích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
     Usnesení č.619o zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky v roce 1995
     Usnesení č.620o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 62)
     Usnesení č.621o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.622o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.623o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.624o odvolání a jmenování člena správní rady Českých drah
     Usnesení č.625o změně usnesení vlády z 24. listopadu 1993 č. 660, o právní úpravě zabezpečení výkonu státní správy ve věcech ochrany obyvatelstva v působnosti okresních úřadů (magistrátů)
     Usnesení č.626o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.627ke zvýšení celních sazeb na dovozy některých zemědělských produktů do Maďarské republiky ze strany Maďarské republiky
     Usnesení č.628o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů