Dokumenty vlády - 1994-11-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-11-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.642k návrhu zásad zákona o lihu a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o lihu)
     Usnesení č.643k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.644k návrhu zákona o některých opatřeních k regulaci prostituce
     Usnesení č.645 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1268)
     Usnesení č.646ke zprávě o plošném rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany v České republice a o schválení počtu příslušníků Sboru požární ochrany
     Usnesení č.647ke zprávě o zabezpečení dopadu zákona č. 203/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, na státní rozpočet České republiky pro rok 1995
     Usnesení č.648o schválení statutu Ústřední povodňové komise
     Usnesení č.649o zrušení opatření k uplatnění rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 841 z 16. června 1993 a 917 z 6. května 1994 k situaci na Haiti
     Usnesení č.650ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. října l994 do 31. října l994
     Usnesení č.651o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 64)
     Usnesení č.652o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti KRAS, se sídlem v Brně (materiál č. 65)
     Usnesení č.654k účasti předsedy vlády na setkání předsedů vlád států Středoevropské dohody o zóně volného obchodu (CEFTA), které se uskuteční dne 25. listopadu 1994 v Polské republice
     Usnesení č.655o souhlasu s přechodným snížením minimálního limitu motorové nafty v zásobách státních hmotných rezerv
     Usnesení č.656o výjimce z usnesení vlády z 6. ledna 1993 č. 12, k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic před jejím podpisem
     Usnesení č.657k účasti místopředsedy vlády a ministra zemědělství na jmenování arcibiskupa Miroslava Vlka kardinálem, které se uskuteční dne 26. listopadu 1994 v Římě