Dokumenty vlády - 1994-12-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-12-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.702k návrhu zákona o státní sociální podpoře
     Usnesení č.703k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.704k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.
     Usnesení č.705k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/l992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 2l5/l993 Sb.
     Usnesení č.706 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1355)
     Usnesení č.707 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1354)
     Usnesení č.708 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1353)
     Usnesení č.709o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii k vytápění domovních objektů
     Usnesení č.710k Dodatku k Transakčním dokumentům vztahujícím se k založení společného podniku ŠKODA, automobilová akciová společnost, Mladá Boleslav
     Usnesení č.711ke směrnici ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu na ozdravění ovzduší České republiky
     Usnesení č.712o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 69)
     Usnesení č.713o schválení bezúplatného převodu speciálních zařízení k termojadernému reaktoru z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky do Ruského vědeckého centra I.V. Kurčatova v Moskvě
     Usnesení č.714o doporučení na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů České republiky v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců
     Usnesení č.715o odvolání přednosty Okresního úřadu Cheb
     Usnesení č.716 + Po obeslání Konference Evropské energetické charty, která se bude konat dne l6. a l7. prosince l994 v Lisabonu
     Usnesení č.717o nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
     Usnesení č.718o přípravě návrhu řešícího problematiku sponzoringu státními podniky a organizacemi s majoritní účastí státu nebo Fondu národního majetku České republiky