Dokumenty vlády - 2000-07-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2000-07-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.680k návrhu zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
     Usnesení č.681k návrhům věcných záměrů zákona o nájemném z bytu
     Usnesení č.682 + Po Strategii regionálního rozvoje České republiky
     Usnesení č.683ke Střednědobé koncepci rezortní politiky Ministerstva vnitra v letech 2000 až 2003
     Usnesení č.684ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999
     Usnesení č.685ke Zprávě o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství
     Usnesení č.686k Vyhodnocení přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice pro rok 1999
     Usnesení č.687k návrhu definitivního způsobu řešení sanace chemické těžby uranu
     Usnesení č.688k zajištění stabilizace kulturních památek nacházejících se v oblasti útlumu hornictví
     Usnesení č.689ke Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 1999
     Usnesení č.690ke Zprávě o stavu ochrany vod před znečištěním v České republice v roce 1999
     Usnesení č.691k návrhu účinnějšího systému zahlazování ekologických škod
     Usnesení č.692k řešení financování nákladů na odstranění následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000
     Usnesení č.693o Programu na podporu regenerace panelových sídlišť
     Usnesení č.694k postupu řešení situace společnosti Vysoké pece Ostrava, a. s.
     Usnesení č.695k privatizaci akciových podílů státu ve společnosti Severočeské doly, a. s. a společnosti Sokolovská uhelná, a. s.
     Usnesení č.696k informaci o průběhu privatizace Komerční banky, a. s.
     Usnesení č.697k plnění úkolu Návrh cenotvorby a koncepce cenové politiky v oblasti léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky
     Usnesení č.698o Národním plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
     Usnesení č.699k Projektu výstavby Národní technické knihovny jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb České republiky
     Usnesení č.700 + Pke Zprávě o plnění úkolu uloženého usnesením vlády z 19. dubna 2000 č. 402, o státním závěrečném účtu České republiky za rok 1999
     Usnesení č.701 + Po Statutu Státního fondu dopravní infrastruktury a o jmenování členů výboru Státní fondu dopravní infrastruktury
     Usnesení č.702o Přehodnocení priorit a úkolů v oblasti bezpečnosti silničního provozu
     Usnesení č.703o změně závazných limitů regulace zaměstnanosti v rozpočtové kapitole Českého statistického úřadu
     Usnesení č.704ke Zprávě o realizaci požadavků Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na výstavbu ozbrojených sil (FP 2000) v letech 2001 až 2006
     Usnesení č.705k Informaci o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky a mimo území České republiky na 2. pololetí 2000 a přehledu o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období leden až květen 2000
     Usnesení č.706k realizaci závěrů Třetí ministerské konference o životním prostředí a zdraví
     Usnesení č.707k návrhu na podpis Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
     Usnesení č.708o uvolnění finančních prostředků pro Nemocnici Prostějov
     Usnesení č.709 + Po souhlasu se směnou majetku státu
     Usnesení č.710 + 2Po udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.711 + 2Po udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.712 + Pk Závěrečné zprávě o jednáních se Spolkovou republikou Německo o odškodnění občanů nasazených na nucené práce v letech 2. světové války
     Usnesení č.713o změně usnesení vlády z 3. července 2000 č. 678, k nákupu nemovitostí - správních budov - v Praze pro řešení naléhavých problémů