Dokumenty vlády - 2001-01-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-01-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.10 + Pk návrhu Metodiky střednědobých koncepcí
     Usnesení č.11ke Studii objektivizace plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu
     Usnesení č.12 + Po postupu při rozdělení zbývajících prostředků, vyčleněných pro Nadační investiční fond, ve druhé etapě podle usnesení vlády z 29. září 1999 č. 1002
     Usnesení č.13 + Po plánu činnosti a rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2001, tříletého a dlouhodobého plánu
     Usnesení č.14 + Pk Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení
     Usnesení č.15k návrhu na jmenování členů a stálých zástupců členů Rady vlády České republiky pro lidská práva
     Usnesení č.16k úpravě limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců Úřadu vlády České republiky na rok 2001
     Usnesení č.17ke Zprávě o průběhu jednání předsedy vlády ČR Miloše Zemana s rakouským spolkovým kancléřem Wolfgangem Schüsselem dne 12. prosince 2000 v Melku a výsledcích tohoto jednání, obsažených v „Protokolu z jednání mezi českou a rakouskou vládou, vedených mezi předsedou vlády Zemanem a spolkovým kancléřem Schüsselem za účasti komisaře Verheugena"
     Usnesení č.18k Informaci o opatřeních týkajících se ratifikace Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
     Usnesení č.19k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě
     Usnesení č.2k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu zákona o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
     Usnesení č.20k návrhu na vstup České republiky do von Kármánova ústavu dynamiky tekutin (von Karman Institute for Fluid Dynamics - VKIFD) - mezinárodního sdružení pro výzkum a výchovu odborníků v oblasti dynamiky tekutin
     Usnesení č.21k návrhu na obeslání 18. zasedání Komise pro lidská sídla (UNCHS-Habitat) a na Přípravný výbor (PREPCOM II) pro zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN pro celkové posouzení plnění Agendy Habitat
     Usnesení č.22k oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Havla s chotí ve Státu Kuvajt, Spojených arabských emirátech, Království Saúdské Arábie a pracovní návštěvě Sultanátu Omán
     Usnesení č.23k Informaci o realizaci projektu komunikačních sítí Ministerstva vnitra s integrovanými službami
     Usnesení č.24ke Zprávě o stavu předávání práva hospodaření ke skladům hospodářské mobilizace v resortu Ministerstva zdravotnictví na Správu státních hmotných rezerv a o opatřeních přijatých k využití nepotřebných skladů
     Usnesení č.25o souhlasu se zrušením státního podniku Středočeská zřídla Bílina, se sídlem v Bílině, Kyselská 122, IČO: 024074, zřízeného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, formou sloučení se státním podnikem BALMED Praha, se sídlem Praha 6, Lysolaje 15, IČO: 25125877
     Usnesení č.27k Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 36(24) nových víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky
     Usnesení č.28ke Zprávě o výchově k lidským právům v České republice
     Usnesení č.29 + Pk návrhu prezidenta republiky na zrušení části zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a části zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.3k návrhu zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů
     Usnesení č.4o nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
     Usnesení č.5 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 790)
     Usnesení č.6 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 791)
     Usnesení č.7 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 789)
     Usnesení č.8 + Pk poslaneckému návrhu zákona o myslivosti (sněmovní tisk č. 788)
     Usnesení č.9ke Střednědobé koncepci sociálního a ekonomického rozvoje