Dokumenty vlády - 2001-01-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-01-10
     Záznam z jednání
     Usnesení č.30k návrhu zákona o správních poplatcích
     Usnesení č.31k návrhu zákona o evidenci plateb pro účely správy daní a o změně některých zákonů
     Usnesení č.32 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 804)
     Usnesení č.33 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 800)
     Usnesení č.34 + Pk poslaneckému návrhu zákona, o Komoře soudních znalců České republiky a o změně zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (sněmovní tisk č. 803)
     Usnesení č.35 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 802)
     Usnesení č.36 + Pk poslaneckému návrhu zákona o chovu psů a o změně a doplnění dalších zákonů (sněmovní tisk č. 805)
     Usnesení č.37 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 807)
     Usnesení č.38o aktualizované Státní politice životního prostředí České republiky
     Usnesení č.39 + Po zhodnocení zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001 a k návrhu zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2001
     Usnesení č.40o aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politiky)
     Usnesení č.41o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele nových víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky
     Usnesení č.42k informaci o postupu nápravy cen
     Usnesení č.43k Regionální mapě intenzity veřejné podpory
     Usnesení č.44o dalším zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka a azylantů v roce 2001
     Usnesení č.45k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na/mimo území České republiky za období červen až listopad 2000, k přehledu o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období červen až listopad 2000 a o plánovaných cvičeních na rok 2001
     Usnesení č.46ke komoditní analýze trendů obchodní výměny České republiky se Slovenskou republikou
     Usnesení č.47k provedené analýze provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti z hlediska vnitřní bezpečnosti státu a analýze provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích
     Usnesení č.48k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském a ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech
     Usnesení č.49k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 23. ledna 2001
     Usnesení č.50ke Zprávě o konání Výročních zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v roce 2000 v Praze a o celkových výdajích spojených s organizačním zabezpečením jejich uspořádání
     Usnesení č.51 + Po Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací
     Usnesení č.52k Souhrnné zprávě o ukončení částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského újezdu Mladá, se zhodnocením dosaženého stupně bezpečnosti a pyrotechnické zátěže
     Usnesení č.53 + 2Po změně Jednacího řádu vlády, Jednacího řádu Bezpečnostní rady státu a Jednacího řádu Meziresortního krizového štábu
     Usnesení č.54 + Po stanovisku k přijatelnosti stížnosti, zpracovaném na základě usnesení vlády ze 4. prosince 2000 č. 1243, ke zprávě o postupu v případu Bankovič a spol. proti České republice a dalším státům Organizace Severoatlantické smlouvy (stížnost č. 52207/99 k Evropskému soudu pro lidská práva)
     Usnesení č.55o změně usnesení vlády z 27. listopadu 2000 č. 1195, k návrhu na uskutečnění návštěvy prezidenta republiky Václava Havla ve Francouzské republice