Dokumenty vlády - 2001-01-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-01-17
     Záznam z jednání
     Usnesení č.57k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.58k návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
     Usnesení č.59k návrhu věcného záměru zákona o veřejné stráži a o změně některých zákonů
     Usnesení č.60o nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
     Usnesení č.61o nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanců a zástupců hlavního hygienika České republiky, krajských a okresních hygieniků
     Usnesení č.62ke zprávě o zpřesněných finančních výdajích na realizaci I. fáze reformy územní veřejné správy
     Usnesení č.63k Průběžné zprávě o zabezpečování postupu realizace hloubkového hodnocení regulatorních mechanismů v České republice
     Usnesení č.64k problematice budoucího podřízení některých tuzemských bank se speciálními úkoly (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Česká exportní banka, a. s., Konsolidační banka Praha, s. p. ú.) bankovním směrnicím Evropských společenství
     Usnesení č.65k návrhu Institucionálního a metodického zajištění souhrnného posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí
     Usnesení č.66k návrhu Opatření vyplývajících z Pravidelné zprávy Evropské komise 2000 o pokroku České republiky v procesu přistoupení
     Usnesení č.67k návrhu na sjednání Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944)
     Usnesení č.68k účasti prezidenta republiky Václava Havla na setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v Polské republice
     Usnesení č.69k účasti delegace České republiky na Mezinárodní fóru proti netoleranci ve Stockholmu
     Usnesení č.70o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Švédském království
     Usnesení č.71 + Po udělení souhlasu vlády ke směně nemovitostí ve vlastnictví státu
     Usnesení č.72o změně usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 536, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády, ve znění usnesení vlády z 26. srpna 1998 č. 556 a ve smyslu usnesení vlády z 3. dubna 2000 č. 332
     Usnesení č.73k návrhu koordinovaného postupu ústředních orgánů státní správy při deblokaci zahraničních pohledávek