Dokumenty vlády - 2001-02-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-02-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.107k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
     Usnesení č.108k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
     Usnesení č.109k návrhu zákona o pojistné smlouvě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
     Usnesení č.110k návrhu zákona o České konsolidační agentuře
     Usnesení č.111k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.112k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
     Usnesení č.113k Bílé knize - Národnímu programu rozvoje vzdělávání v České republice
     Usnesení č.114 + Po Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
     Usnesení č.115k Závěrečné zprávě o průběhu voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů konaných v roce 2000
     Usnesení č.116o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti některých politických stran a politických hnutí
     Usnesení č.117 + Pk projektu postoupení části pohledávek za plátci pojistného po lhůtě splatnosti od zdravotních pojišťoven na Konsolidační banku Praha, s.p.ú
     Usnesení č.118o souhlasu s uzavřením úvěrových smluv mezi Fondem národního majetku České republiky a Konsolidační bankou Praha, s. p. ú. na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem pouze jednomu zájemci o veřejnou zakázku
     Usnesení č.119k odůvodnění existence tzv. zlatých akcií držených Fondem národního majetku České republiky u společností, kde podíl Fondu národního majetku České republiky je menší než 10 % základního jmění akciové společnosti
     Usnesení č.120o uvolnění finančních prostředků pro rok 2001 na pomoc při zajištění prostředků k trvalému pobytu pro cizince s prokázaným českým původem (krajany), přesídlené do České republiky v letech 1995-2000
     Usnesení č.121k Vyhodnocení stavu plnění krátkodobých a střednědobých priorit plnění Přístupového partnerství 1999 za IV. čtvrtletí 2000
     Usnesení č.122k návrhu Rozhodnutí Rady přidružení EU - Česká republika o prodloužení o 5 let období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Českou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že Česká republika je považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle článku 87 (3)(a) Smlouvy zakládající Evropské společenství
     Usnesení č.123k Vyhodnocení průběhu Projektu zajištění revidovaných překladů právních předpisů Evropských společenství a o čerpání výdajů ze státního rozpočtu a z prostředků PHARE za druhé pololetí roku 2000
     Usnesení č.124o zřízení zastupitelského úřadu České republiky na úrovni velvyslanectví v Lucemburském velkovévodství
     Usnesení č.125o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Jihoafrické republice
     Usnesení č.126o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Finské republiky Erkki Tuomioji v České republice
     Usnesení č.127o zrušení Hospodářské rady vlády České republiky
     Usnesení č.128o změně usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 212, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb. ve znění usnesení vlády ze 17. prosince 1997 č. 810, usnesení vlády z 28. dubna 1999 č. 411 a usnesení vlády z 1. listopadu 2000 č. 1078
     Usnesení č.129ke kandidátům na jmenování rektorů veřejných vysokých škol
     Usnesení č.130k návrhu řešení při obsazení funkce předsedy Energetického regulačního úřadu
     Usnesení č.131k návrhu na schválení výměny interpretačních nót k článku 36 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Praha, 3. 4. 1975)
     Usnesení č.132o změně usnesení vlády z 3. ledna 2001 č. 22, k oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Havla s chotí ve Státu Kuvajt, Spojených arabských emirátech, Království Saúdské Arábie a pracovní návštěvě Sultanátu Omán
     Usnesení č.133k současné situaci v přípravě sčítání lidu, domů a bytů
     Usnesení č.134o sjednání Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie
     Usnesení č.135o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
     Usnesení č.136k návrhu projektu externí správy a prodej bloku problematických aktiv/pohledávek z portfolia Konsolidační banky Praha, s.p.ú.