Dokumenty vlády - 2001-02-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-02-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.139k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních sou- visejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.140k návrhu zákona o omezení plateb v hotovosti
     Usnesení č.141k návrhu věcného záměru zákona o výzkumu a vývoji a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výzkumu a vývoji)
     Usnesení č.142k návrhu věcného záměru zákona o registrech veřejné správy
     Usnesení č.143 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (sněmovní tisk č. 817)
     Usnesení č.144 + 2Pke Zprávě o korupci v České republice a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci
     Usnesení č.145k návrhu Harmonogramu a finančního zajištění realizace Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010
     Usnesení č.146k Informacím o řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech a Ostravského regionu
     Usnesení č.147k přípravě kampaně proti rasismu
     Usnesení č.148 + Pke Zprávě o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost za 4. čtvrtletí 2000 (zabezpečení přípravy pro využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie)
     Usnesení č.149ke koordinačním a implementačním strukturám programu ISPA
     Usnesení č.150k návrhu na umístění Centrály Organizace spojených národů v České republice
     Usnesení č.151 + Pk návrhu na změnu unesení vlády ze dne 13. prosince 1999 č. 1333, k návrhu změn v institucionálním zajištění integrace České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.152o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Litevské republiky A. Valionise v České republice
     Usnesení č.153k návrhu rámcových podmínek výběrového řízení na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému v České republice
     Usnesení č.154 + Po postupu dokončení privatizace společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.
     Usnesení č.155k návrhu na jmenování přednosty Okresního úřadu Liberec
     Usnesení č.156ke vzdání se funkce zmocněnce vlády pro lidská práva a funkcí v poradních orgánech vlády Petrem Uhlem
     Usnesení č.157o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení dálniční stavby 0510/IA Ejpovice - Černice, zadávanou Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky
     Usnesení č.158 + Pk souhrnnému návrhu na uvolnění prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových podniků, které je nezbytně nutné v souvislosti s privatizací zachovat
     Usnesení č.159o zpětvzetí vládního návrhu zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů