Dokumenty vlády - 2001-02-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-02-26
     Záznam z jednání
     Usnesení č.176k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.177k návrhu zákona o transformaci Českých drah a o změně některých zákonů
     Usnesení č.178k návrhu věcného záměru zákona o živnostenském podnikání
     Usnesení č.179k návrhu věcného záměru zákona o registrovaném soužití osob téhož pohlaví a o změně souvisejících zákonů
     Usnesení č.180 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony (sněmovní tisk č. 828)
     Usnesení č.181 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 831)
     Usnesení č.182ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za IV. čtvrtletí 2000
     Usnesení č.183ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/13 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně
     Usnesení č.184ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/16 Investiční dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí
     Usnesení č.185ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/08 Majetek státu ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovateli jsou okresní úřady
     Usnesení č.186ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 99/07 Hospodaření Pozemkového fondu České republiky s majetkem státu
     Usnesení č.187ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/11 Majetek státu a rozpočtové prostředky orgánů veterinární správy a státních veterinárních ústavů
     Usnesení č.188ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/09 Majetek státu a rozpočtové prostředky, se kterými hospodaří rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva spravedlnosti
     Usnesení č.189ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/07 Majetek státu poskytnutý veřejným vysokým školám
     Usnesení č.190ke kontrole užívání počítačových programů ve všech ministerstvech a v ostatních orgánech státní správy včetně jimi řízených organizacích
     Usnesení č.191 + 3Po schválení 2. změny a doplňku územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
     Usnesení č.192 + Po změně usnesení vlády z 28. února 2000 č. 236, k návrhu restrukturalizace společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. a ke vstupu strategického investora
     Usnesení č.193k privatizaci části majetku organizační složky státu PRIVUM Lysá nad Labem - Letiště Boží Dar
     Usnesení č.194o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy Fondem národního majetku České republiky na zajišťování komplexních finančních služeb na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem pouze jednomu zájemci o veřejnou zakázku
     Usnesení č.195k zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory regionálních kulturních aktivit
     Usnesení č.196o změně usnesení vlády ze dne 23. června 1993 č. 337, o návrhu na založení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
     Usnesení č.197k návrhu Rady vlády České republiky pro lidská práva na přijetí opatření ke zmírnění některých křivd způsobených osobám, které se musely v letech 1939 - 1945 z důvodů rasové perzekuce ukrývat nebo byly soustředěny ve vojenských pracovních táborech
     Usnesení č.198k návrhu Rady vlády České republiky pro lidská práva na přijetí opatření plynoucích ze závěrů Výboru pro odstranění rasové diskriminace
     Usnesení č.199k návrhu na změnu textu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí a Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech, schválených usnesením vlády ze dne 15. listopadu 1999 č. 1216
     Usnesení č.200ke zprávě o přípravě organizace summitu NATO v roce 2002 v České republice
     Usnesení č.201k oficiální návštěvě prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera v České republice
     Usnesení č.202k návrhu na uskutečnění návštěvy prezidenta Chorvatské republiky Stjepana Mesiče v České republice
     Usnesení č.203o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Tuniské republiky Habiba Ben Yahia v České republice
     Usnesení č.204 + 2Pke změně Jednacího řádu Ústředního krizového štábu
     Usnesení č.205o návrzích prezidentu republiky na povýšení do hodnosti generálporučíka a jmenování do hodnosti generálmajora
     Usnesení č.206o změně ve funkci ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace
     Usnesení č.207o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
     Usnesení č.208 + Po souhlasu s vývozem za účelem vystavení movitých národních kulturních památek na výstavu Imperial Paintings from Prague: The Castle Collection hosted in the Bonnefantenmuseum do Nizozemského království
     Usnesení č.209ke Zprávě vlády o odstranění povodňových škod vzniklých na jaře roku 2000