Dokumenty vlády - 2001-03-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-03-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.231k návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých dalších zákonů (školský zákon)
     Usnesení č.232k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.233k návrhu věcného záměru zákona o zaměstnanosti
     Usnesení č.234o nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
     Usnesení č.235o návrhu nařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie
     Usnesení č.236 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 852)
     Usnesení č.237 + Pk poslaneckému návrhu zákona o hospodářském a sociálním partnerství (sněmovní tisk č. 851)
     Usnesení č.238 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 850)
     Usnesení č.239 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (sněmovní tisk č. 847)
     Usnesení č.240 + Pk poslaneckému návrhu zákona o náhradním výživném a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 848)
     Usnesení č.241 + Pk poslaneckému návrhu zákona o myslivosti a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 298/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze (zákon o myslivosti) (sněmovní tisk č. 836)
     Usnesení č.242 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 849)
     Usnesení č.243 + Pk návrhu vyjádření vlády k návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
     Usnesení č.244o plánu I. etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání
     Usnesení č.245 + 2Pke Zprávě o harmonizaci technických předpisů v rámci přípravy České republiky ke vstupu do Evropské unie za rok 2000
     Usnesení č.246k Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období červenec - prosinec 2000
     Usnesení č.247k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
     Usnesení č.248o souhlasu s účastí delegace České republiky na ministerském zasedání Severoatlantické rady Organizace Severoatlantické smlouvy v Budapešti
     Usnesení č.249o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice
     Usnesení č.250ke Zprávě o stavu příprav 10. mezinárodní protikorupční konference
     Usnesení č.251k postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace, k postavení, složení a úkolům Vládní dislokační komise a ke zřízení krajských dislokačních komisí
     Usnesení č.252k návrhu stanovení výše odměny spojené s výkonem funkce člena Výboru a člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
     Usnesení č.253ke kandidátům na jmenování profesorů
     Usnesení č.254k návrhu na jmenování přednosty Okresního úřadu Rokycany
     Usnesení č.255k návrhu zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
     Usnesení č.256k návrhu zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
     Usnesení č.257k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
     Usnesení č.258řešení finančních prostředků v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zemědělství o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně státního území před zavlečením a šířením slintavky a kulhavky na území České republiky č. j. 10861/2001-1000
     Usnesení č.259o změně usnesení vlády ze 17. ledna 2001 č. 60, o nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy