Dokumenty vlády - 2001-03-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-03-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.262k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
     Usnesení č.263k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.264k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.265o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.266 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 857)
     Usnesení č.267 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu (sněmovní tisk č. 858)
     Usnesení č.268 + Pk poslaneckému návrhu zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech (sněmovní tisk č.855)
     Usnesení č.269 + Pk poslaneckému návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 (sněmovní tisk č. 859)
     Usnesení č.270 + Pke Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě
     Usnesení č.271 + Pk zabezpečení služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (ISVS)
     Usnesení č.272k návrhu realizace výstavby komunikace D47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice s Polskou republikou formou spoluúčasti soukromého a veřejného financování
     Usnesení č.273 + 2Po Statutu Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu a o jednacím řádu tohoto výboru
     Usnesení č.274ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 28. února 2001
     Usnesení č.275k návrhu na vyslovení souhlasu s přijetím změn Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii
     Usnesení č.276k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki
     Usnesení č.277k návrhu na schválení Protokolu o likvidaci Mezinárodního hospodářského sdružení pro jadernou přístrojovou techniku INTERATOMINSTRUMENT a o souhlasu s jeho nahrazením obchodní společností, podepsaným dne 24. dubna 1996 ve Varšavě
     Usnesení č.278k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Maďarské republiky pana Jánose Martonyiho v České republice dne 27. března 2001
     Usnesení č.279k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Singapurské republiky pana Goh Chok Tonga v České republice ve dnech 25. až 28. března 2001
     Usnesení č.280k uspořádání mezinárodních odborných akcí pořádaných Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel v roce 2001
     Usnesení č.281o udělení souhlasu podle § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, se zrušením státního podniku Strojírny masného průmyslu, s. p., se sídlem v Mikulově na Moravě
     Usnesení č.282 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 181)
     Usnesení č.283o odvolání a jmenování předsedy Úřadu pro veřejné informační systémy
     Usnesení č.284k návrhu na zabezpečení přepravy humanitární zásilky z České republiky na Ukrajinu
     Usnesení č.285o jmenování předsedy Energetického regulačního úřadu