Dokumenty vlády - 2001-03-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-03-28
     Záznam z jednání
     Usnesení č.287k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2001
     Usnesení č.288o nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
     Usnesení č.289 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 861)
     Usnesení č.290o předložení žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.291k Finančnímu zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998
     Usnesení č.292 + Po jmenování vládního zmocněnce pro přípravu summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2002 v Praze a o jeho statutu
     Usnesení č.293k příslušnosti odvolacího orgánu ve věci revize manipulačního řádu soustavy vodního díla Nové Mlýny
     Usnesení č.294o zvýšení početních stavů Policie České republiky a Ministerstva vnitra
     Usnesení č.295k Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 a k výroční zprávě o činnosti tohoto fondu
     Usnesení č.296o stanovení výše odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení a o odvolání a jmenování člena výboru tohoto fondu
     Usnesení č.297o návrhu na jmenování členky prezidia Komise pro cenné papíry
     Usnesení č.298o odvolání a jmenování členů Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.299o odvolání a jmenování člena výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
     Usnesení č.300ke Zprávě o plnění úkolu 9.a) uloženého usnesením vlády ze 14. června 2000 č. 599, ke Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti
     Usnesení č.301k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích
     Usnesení č.302k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy Evropské komise pana Romana Prodiho v České republice ve dnech 5. a 6. dubna 2001
     Usnesení č.303k výsledku výběru poradenské instituce pro spolupráci při výběru strategického partnera při privatizaci plynárenství
     Usnesení č.304k Návrhu organizačního zabezpečení přebírání Schengenského acquis v období předcházejícím referenčnímu datu pro vstup České republiky do Evropské unie, tj. do 31. prosince 2002 a v období do zahájení úplného provádění Schengenského acquis