Dokumenty vlády - 2001-04-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-04-02
     Záznam z jednání
     Usnesení č.305k návrhu Koncepce dalšího pokračování důchodové reformy
     Usnesení č.306ke Strategii posílení národohospodářského růstu
     Usnesení č.307 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (sněmovní tisk č. 868 )
     Usnesení č.308 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 863)
     Usnesení č.309k Předvstupnímu hospodářskému programu
     Usnesení č.310k posouzení návrhů mimořádných dočasných opatření k vyrovnání výrazných rozdílů v zastoupení žen a mužů v účasti na rozhodujících společenských aktivitách z hlediska jejich souladu s platným právním řádem České republiky
     Usnesení č.311ke Zprávě o stavu lidských práv v České republice v roce 2000
     Usnesení č.312k návrhu na odvolání předsedy správní rady Českých drah a na změnu ve složení správní rady Českých drah
     Usnesení č.313k návrhu na zrušení rozhodnutí o privatizaci s. p. Benzina schváleného usnesením vlády ze dne 2. července 1997 č. 405 a schválení nového postupu transformace s. p. Benzina
     Usnesení č.314k Výroční zprávě o činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2000
     Usnesení č.315k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20
     Usnesení č.316o stanovisku vlády k závěrům Vědeckého řídícího výboru, poradního orgánu Evropské komise o zařazení České republiky mezi země s výskytem bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)