Dokumenty vlády - 2001-04-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-04-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.344o návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000
     Usnesení č.345k návrhu věcného záměru občanského zákoníku (kodifikace soukromého práva)
     Usnesení č.346o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
     Usnesení č.347o nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
     Usnesení č.348 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 890)
     Usnesení č.349k Systému vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a o veřejné správě
     Usnesení č.350o převodu finančních prostředků v rámci Národního fondu pro ústřední orgány zajišťující spolufinancování programů Evropské unie
     Usnesení č.351o projektech obnovy a humanitární pomoci v rámci zapojení České republiky do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy
     Usnesení č.352k návrhu Rady vlády České republiky pro lidská práva na poskytnutí dočasné ochrany státním občanům Ruské federace a dalším osobám, které uprchly v důsledku ozbrojeného konfliktu v Čečensku a pobývají na území České republiky
     Usnesení č.353ke strategii graduace České republiky v rámci Světové banky
     Usnesení č.354ke Zprávě o průběhu jednání o dohodě o přistoupení České republiky k Evropské unii během první poloviny švédského předsednictví Evropské unie
     Usnesení č.355 + Po stanovisku k instrumentům Mezinárodní organizace práce přijatým na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2000
     Usnesení č.356k návrhu na přístup České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik
     Usnesení č.357k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.358k návrhu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úhradě výdajů spojených s činností celní unie a k návrhu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie
     Usnesení č.359k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech
     Usnesení č.360 + Po obeslání XXVI. mimořádného zasedání Shromáždění stran Mezinárodní telekomunikační družicové organizace INTELSAT
     Usnesení č.361k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Finské republiky pana Paavo Lipponena v České republice ve dnech 2. a 3. května 2001
     Usnesení č.362k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Belgického království pana Guy Verhofstadta v České republice dne 7. května 2001
     Usnesení č.363k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Kyperské republice ve dnech 18. a 19. dubna 2001
     Usnesení č.364k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice ve dnech 26. a 27. dubna 2001
     Usnesení č.365k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Ukrajině dne 7. května 2001
     Usnesení č.366ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. března 2001
     Usnesení č.367 + 2Po dalším postupu privatizace zdravotnických zařízení
     Usnesení č.368k výsledku veřejného výběrového řízení na privatizaci 78,86 % akcií společnosti SEVAC, a. s., v držení Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.369k prodeji majetkového podílu státu ve společnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s.
     Usnesení č.370o souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor na podkladě výzvy zaslané zadavatelem jednomu zájemci o veřejnou zakázku
     Usnesení č.371o odvolání členky a jmenování člena Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.372k návrhu na zahájení řízení u Ústavního soudu ve sporu o rozsah kompetencí státních orgánů podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky a § 120 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
     Usnesení č.373k dalšímu postupu České republiky při vyjednávání s orgány Evropské unie o Kapitole č. 13: Sociální politika a zaměstnanost
     Usnesení č.374o nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
     Usnesení č.375o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.376o odvolání a jmenování zástupců České republiky v Mezinárodních finančních institucích
     Usnesení č.377k dílčímu přehledu nákladů a předpokládaných ztrát společnosti ČEZ, a. s., vyplývajících z realizace Protokolu z jednání mezi českou a rakouskou vládou, vedených mezi předsedou vlády Zemanem a spolkovým kancléřem Schüsselem za účasti komisaře Verheugena, z Melku
     Usnesení č.378o změně usnesení vlády z 9. dubna 2001 č. 332, o projektech zahraniční rozvojové pomoci pro rok 2001
     Usnesení č.379o změně usnesení vlády z 21. března 2001 č. 271, k zabezpečení služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (ISVS)
     Usnesení č.380k Analýze projektu modernizace tanku T-72