Dokumenty vlády - 2001-05-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-05-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.438ke Zprávě o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti
     Usnesení č.439k Národnímu programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii 2001 a k Vyhodnocení plnění priorit Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii 2000
     Usnesení č.440k Vyhodnocení stavu plnění krátkodobých a střednědobých priorit Přístupového partnerství 1999 za I. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.441k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání
     Usnesení č.442k návrhu věcného záměru zákona o myslivosti
     Usnesení č.443k návrhu věcného záměru zákona o rybářství a rybolovu
     Usnesení č.444o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
     Usnesení č.445o nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie
     Usnesení č.446 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
     Usnesení č.447 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 909)
     Usnesení č.448 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 906)
     Usnesení č.449k Roční zprávě o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000
     Usnesení č.450k Informaci o výsledcích činnosti celní správy za rok 2000
     Usnesení č.451k výstavbě radiokomunikačního systému složek Integrovaného záchranného systému (systém PEGAS)
     Usnesení č.452k vyhodnocení provozu radiokomunikačního systému PEGAS (MATRA) v době konání zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze v září 2000
     Usnesení č.453 + Pk návrhu restrukturalizace společnosti OKD, a. s., řešící podnikatelské aktivity její činné a útlumové části, včetně majetkového vypořádání
     Usnesení č.454k návrhu finančního zabezpečení nekrytých potřeb vyplývajících z Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii v oblasti životního prostředí pro rok 2001
     Usnesení č.455o úhradě ročního členského příspěvku Mezinárodní asociaci dozorů v pojišťovnictví ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souvislosti s členstvím Ministerstva financí - Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění v této mezinárodní instituci
     Usnesení č.456 + Pk Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2000
     Usnesení č.457ke Zprávě o využívání prostředků pomoci Evropských společenství v České republice za rok 2000 (Phare, ISPA, SAPARD)
     Usnesení č.458 + Pk návrhu Zapojení České republiky do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci
     Usnesení č.459 + Pk obeslání 89. zasedání Mezinárodní konference práce,
     Usnesení č.460o souhlasu s účastí delegace České republiky na zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na úrovni ministrů
     Usnesení č.461o souhlasu s účastí delegace České republiky vedené prezidentem republiky na konferenci Nové evropské demokracie: vůdcovství a zodpovědnost
     Usnesení č.462o souhlasu s uskutečněním schůzky ministrů zahraničních věcí Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a České republiky
     Usnesení č.463o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí s delegací ve Spojených státech amerických
     Usnesení č.464 + Pk Zásadám institucionálního zajištění péče o soubor vybraných národních kulturních památek ve vlastnictví České republiky v rámci postupu reformy veřejné správy a k opatřením s nimi souvisejícím
     Usnesení č.465 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.466o doplnění Statutu Vládní dislokační komise
     Usnesení č.467o změně termínu předložení návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje České republiky
     Usnesení č.468 + Pk souhrnnému návrhu na uvolnění prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových podniků, které je nezbytně nutné v souvislosti s privatizací zachovat
     Usnesení č.469 + Pk zadávání veřejných zakázek na základě rozhodnutí vlády výzvou k podání nabídky jednomu zájemci podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů